Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Iscientzia&Tecnologia

Google faeddat pagu su sardu e como est unu vantàgiu Pro agatare giassos in sa limba sarda tocat a impreare su sardu. Faghende∙ddu is resurtados aberint unu 'mundu' sena règulas de su màrketing, comente fiat in su 2000, un'universu de blog e de artìculos.

Dae pagu prus de binti annos pro nois chi impreamus Internet ogni die, Google est una ventana chi nos fàghere bìere su mundu sena nos ispostare dae domo. Gràtzias a Google is telefoneddos inteligentes nostros nos permitint de ischire su chi acontesset in paisos a tesu dae nois, su chi sutzedet in àteras biddas e tzitades, nos donant sa possibilidade de lèghere cuotidianos in lìnia e de cumprèndere àteras limbas. Totu su chi bolimus ddu agatamus deretu. Ma seguros seis chi sa chirca est lìbera? In is annos non bos seis sapidos de nissuna diferèntzia?

Nono? Faghimus un’arresonada. Google est su motore de chirca prus famadu e impreadu in sa Terra (faghende su confrontu cun is àteros paret propiu unu monopoliu cuadu) e, in un’època in ue in sa retza si chircat cale si siat cosa, podet cunditzionare sa connoschèntzia de is cosas. Pro nàrrere: Google agiudat is giassos chi sighint is règulas de sa Seo a si fàghere agatare prima de is àteros tra is resurtados de sa chirca locale e agiudat puru is sitos chi pagant a essire a is primos postos cando si chircat una paràula.

Sa cunseguèntzia est chi is giassos chi no sighint règulas o chi non ponent dinari sunt semper is prus malos a agatare, fintzas si custos siant de balore e cun informatziones de importu. Est comente chi Google nàrgiat: chi ti boles fàghere lèghere depes pònnere mente a nois, a s’algoritmu. E tando chie est in presse si firmat semper a is primos resurtados, pensende chi siant is prus importantes, fintzas si andende prus a fundu in is àteras pàginas nde diat agatare àteros prus de balia.


Pàgina de resurtados in sardu


Custu contu chi amus fatu però non balet cun su sardu, reconnotu cun dificultade dae su motore de chirca e pagu impreadu in sa retza. Custu pro immoe forsis est unu vantàgiu. Pro fàghere esempru, si provades a chircare un’artìculu in sardu de Istorias, no est gasi fàtzile a dd’agatare si si faghet sa chirca in italianu. Est dàbile chi Google ddu confundat cun s’ispagnolu. Però chi faghides una chirca cun faeddos in sardu, tando s’aberit unu mundu sena publitzidade e sena règulas de marketing. Proade a chircare ‘su sardu in s’iscola‘, opuru ‘faeddare su sardu‘. Essint medas prus pàginas de cussas de is annos chi in Google ddoe fiat unu controllu prus pagu severu e acanta is resurtados sighiant de prus is paràulas chi ponìamus.

Bos apo cumbintu? Tando proade de persone: impreade su sardu pro chircare in Google e ais a bìere chi bos at a abèrrere un’àteru universu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...