Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Truzzu annuntziat sa goddeta pro is turistas in Casteddu

Foto: Larry Koester

Su sìndigu Paolo Truzzu at annuntziadu s’istitutzione de una goddeta de permanèntzia in tzitade chi diant pagare sos turistas, de introduire però a pustis de unu cunfrontu cun sos assòtzios de categoria. Truzzu dd’at naradu chenabura durante Extra 2019 su Salone natzionale de su turismu extra-alberghieru.

“Su turismu creschet – at sutaliniadu su primu tzitadinu – est unu cantu de meda importu de s’economia nostra, e s’extra-alberghieru est creschende. Sas presèntzias turìsticas in tzitades in su cursu de su 2018 sunt istadas belle 600 mila. Cun un’ èuru a conca – concruit – diamus pòdere finantziare sa Dmo (Destination Management Organization), megiorare sa promotzione de sa tzitade nostra, sos servìtzios de acasàgiu e intzentivare s’ocupatzione e sas fainas produtivas”.

S’introdutzione de una goddeta pro is turistas fiat istada valutada puru durante su guvernu de su tzentrumanca.

De lèghere