Covid, discotecas abertas in s’istade e contàgios: àteros trèulos pro sa Regione

Duas inchestas pro cumprèndere ite est acontèssidu custa istade in Sardigna, pròpiu in su matessi momentu chi est cumintzada sa segunda undada de su Coronavirus in s’ìsula nostra. Ddas ant abertas is procuras de Casteddu e de Tèmpiu a pustis de unu servìtziu de sa trasmissione Report chi at intervistadu unu consigieri de su tzentru-dereta chi guvernat sa Regione.

Su chi nd’est essidu a campu est ca in austu sa Regione diat aere insìstidu pro torrare a abèrrere is discotecas. Totu pro acuntentare unos cantos de imprendidores mannos de foras chi aiant giai cuncordadu festas cun dj de fama internatzionale.  Sa detzisione de abèrrere custos locales fiat lòmpida cun un’ordinàntzia de su presidente de sa Regione, Christian Solinas, a pustis de s’aprovatzione de unu documentu de su Consìgiu regionale chi cuntzediat s’abertura ma solu fatu fatu a su parre positivu de su Comitadu tècnicu iscientìficu pro s’emergèntzia Covid.

Unu parre chi però non si cumprendet bene si siat arribbadu o nono. Pagas dies a oe est istada publicada una lìtera chi Stefano Vella, unu de is bator iscientziados de su Comitadu, aiat imbiadu s’ ùndighi de austu a sa Regione, acanta naraiat chi is discotecas podiant torrare a abèrrere. Una lìtera chi però non est craru si balet comente parre ufitziale pro ite s’assimìgiat prus a una comunicatzione interna, fintzas si Vella etotu naraiat chi issu fiat chistionende puru a nùmene de is àteros cumponentes.

Posca est sutzèdidu ca tres de is bator tècnicos de su comitadu ant lassadu s’incàrrigu, duos giai tra cabudanni e mese de ladàmine. Immoe nde abarrat isceti unu: Vella. E in s’ora su Coronavirus sighit a s’ispainare e a fàghere vìtimas.

(Foto de archìviu generica)

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*