Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Casteddu est sa de binti tzitade prus vivìbile de Itàlia subra 107 Segundu s'iscumbata de su Sole 24 Ore, chi at mesuradu su benèssere in s'ùrtimu annu de is tzidade italianas, Casteddu est artziadu de bintibator positziones

Cun unu sartu in antis de bintibator positziones, Casteddu est sa de binti tzitade prus vivìbile de s’Itàlia.

A lu decretare s’iscumbata de su giornale econòmicu Il Sole 24 Ore, chi at mesuradu su benèssere in sas provìntzias e in sas tzitades metropolitanas cun 90 indicadores comente ambiente, servìtzios, innovatzione tecnològica, oferta culturale e isportiva, seguridade.

Segundu sa classìfica de su cuotidianu e chi bidet in conca Milanu, Casteddu ispicat non feti in sas tzitades de su Sud Itàlia, ma fintzas de su Nord de sa penìsula a in antis de Torinu (33^ positzione), Gènova (45^ positzione), Bari (67^ positzione) e Nàpoli (81^ positzione).

Ùrtimas Fòggia (105^ positzione), Crotone (106^ positzione) e Caltanissetta (107^ positzione).

De lèghere