Iosonouncane, su cantautore sardu est torradu cun un’album nou: Ira

Immoe est ufitziale: est torrau Iosonouncane, a su sèculu Jacopo Incani, a pustis de un’album capolavoru comente a Die. Su cantautore sardu, abetadu dae pùblicu de 4 annos, at annuntziadu s’essida de s’album chi s’at a lamare Ira.

Discu o Spotify? Tocat abetare pro ddu intèndere

Iosonouncane at pensadu bene de ispantare totus, furriende sa dinàmica clàssica de s’indùstria discogràfica, pighende sa detzisione de fàghere ascurtare s’album prima dae su bivu e posca in sos suportos clàssicos (discos e Spotify).

Mira su fronte de su discu:

Su discu at a èssere fatu ascurtare in sete apuntamentos ispetziales in giru pro s’Itàlia. “Ira at a nàschere in su palcu – at afirmadu su cantautore sardu – e custos ant a èssere sete cuntzertos a intre in cue su pùblicu depet pro fortza imbucare in su flussu de s’album, cantzellende sas modalidades impreadas de sa discogràfia in sa era nostra post-discogràfica.

Ira est unu traballu iscritu in manera intrea de Iosonouncane, ma est fintzas unu traballu chi non diat pòdere esìstere sena sos mùsicos chi l’ant sonadu a intre de duos annos de sessiones, proas, esperimentos e registratziones. “Est fintzas pro custu, chi apamus detzìdidu pro un’esecutzione integrale” at naradu Incani.

In su palcu, paris a issu b’ant a èssere sos mùsicos chi ant giai traballadu a su giru de DIE: Amedeo Perri, Francesco Bolognini, Serena Locci e Simone Cavina. A issos s’ant a agiùnghere Simona Norato e Mariagiulia Degli Amori. A sa règia de su sonu, comente a semper, Bruno Germano.

Iosonouncane – Ira Live 2020 | Apuntamentos

28 marzo 2020 – FOLIGNO (PG) – Auditorium San Domenico

31 marzo 2020 – MILANO – Auditorium di Milano

1 aprile 2020 – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

2 aprile 2020 – BOLOGNA – Teatro Duse

4 aprile 2020 – TORINO – OGR

7 aprile 2020 – NAPOLI – Teatro Bellini

8 aprile 2020 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.