Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Iosonouncane, su cantautore sardu est torradu cun un’album nou: Ira

Immoe est ufitziale: est torrau Iosonouncane, a su sèculu Jacopo Incani, a pustis de un’album capolavoru comente a Die. Su cantautore sardu, abetadu dae pùblicu de 4 annos, at annuntziadu s’essida de s’album chi s’at a lamare Ira.

Discu o Spotify? Tocat abetare pro ddu intèndere

Iosonouncane at pensadu bene de ispantare totus, furriende sa dinàmica clàssica de s’indùstria discogràfica, pighende sa detzisione de fàghere ascurtare s’album prima dae su bivu e posca in sos suportos clàssicos (discos e Spotify).

Mira su fronte de su discu:

Su discu at a èssere fatu ascurtare in sete apuntamentos ispetziales in giru pro s’Itàlia. “Ira at a nàschere in su palcu – at afirmadu su cantautore sardu – e custos ant a èssere sete cuntzertos a intre in cue su pùblicu depet pro fortza imbucare in su flussu de s’album, cantzellende sas modalidades impreadas de sa discogràfia in sa era nostra post-discogràfica.

Ira est unu traballu iscritu in manera intrea de Iosonouncane, ma est fintzas unu traballu chi non diat pòdere esìstere sena sos mùsicos chi l’ant sonadu a intre de duos annos de sessiones, proas, esperimentos e registratziones. “Est fintzas pro custu, chi apamus detzìdidu pro un’esecutzione integrale” at naradu Incani.

In su palcu, paris a issu b’ant a èssere sos mùsicos chi ant giai traballadu a su giru de DIE: Amedeo Perri, Francesco Bolognini, Serena Locci e Simone Cavina. A issos s’ant a agiùnghere Simona Norato e Mariagiulia Degli Amori. A sa règia de su sonu, comente a semper, Bruno Germano.

Iosonouncane – Ira Live 2020 | Apuntamentos

28 marzo 2020 – FOLIGNO (PG) – Auditorium San Domenico

31 marzo 2020 – MILANO – Auditorium di Milano

1 aprile 2020 – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

2 aprile 2020 – BOLOGNA – Teatro Duse

4 aprile 2020 – TORINO – OGR

7 aprile 2020 – NAPOLI – Teatro Bellini

8 aprile 2020 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...