Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Altzaghena chircat artistas pro s’iscalinada de Santa Lughia

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa paghe. Su tìtulu de su bandu pro seberare sas propostas est apuntu, “Una scalinata pro sa paghe” e est giradu a artistas, professionistas, agèntzias, aziendas pro realizare un’òpera de inchingiare pro Pasca manna.

“S’installatzione est divennida un’apuntamentu artìsticu-culturale annuale – ispiegat sa delegada a sa Cultura, Valentina Geromino – donamus sa possibilidade a artistas de importu natzionale e internatzionale de interpretare e rapresentare su tema de sa paghe cun cuntzetos astratos, o particulares riferimentos a s’atualidade. S’amministratzione de su Comun bolet promòvere unu messàgiu de paghe nou a traessu de un’òpera chi at a donare balore a su tzentru istòricu”.

S’installatzione at a pòdere èssere realizada subra de 70 tàulas in linna chi su Comunu at postu a disponimentu o cun s’impreu de unas àteras tècnicas.

De lèghere

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra....

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...

Tzitades e biddas

Non aiat mai bìnchidu ma est abarradu su matessi in s’istòria de su Pàliu de Siena. Mèrcuris si nd’est andadu Arturo Dejana, teniat 84...