Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Cun Annotu sighit su progetu de Lunàdigas

Chimbanta allegas in sardu e in àteras limbas de Sardigna in contu de genitorialidade

Su nùmene chi Marilisa Piga e Nicoletta Nesler ant seberadu pro su progetu nou de Lunàdigas est Annotu, dende·nos deretu s’idea de pònnere in archìviu agigu de materiale. Acò duncas una regorta de testimonias filmadas in contu de genitorialidade. Chimbanta.

Emmo, ca Lunàdigas naschet pro faeddare de custu, su 2015. Piga e Nesler torreint a semantizare unu cuntzetu arraighinadu in sa terminologia de sartu (impreadu pro sas bèstias chi mancari fèrtiles a bias non figiolant) preferende·lu a sos faeddos malèsigos chi inditant a chie, fèmina, disinnat de non si perpetuare (“mule”, “rami secchi”, “incomplete”, “egoiste” o “diverse”).

In antis fadeint unu webdoc, su 2015; s’annu a pustis unu film projetadu in 30 rassignas e premiadu in 6; a pustis unu “archivio vivo”. E como Annotu, chimbanta vìdeo-testimonias chi faeddant de babbos, de mamas, de fìgios e de totu su chi b’at de nàrrere in contu de sèberos che a custos.

Sos protagonistas faeddant in sardu, in gadduresu, in tataresu, aligheresu e tabarchinu. Pro cada vìdeu (sutatituladu pro chie no intendet) agatamus sa trascritzione, sa tradutzione in italianu e in inglesu.

Sas testimonias sunt una diferente dae s’àtera, sende chi b’at meda de nàrrere in contu de genitorialidade, de su sèberu de èssere mama o mancu.

Duncas est possìbile a agatare una còpia carlofortina (sa famìlia Pimpini) chi ant disinnadu de elègere a parentes de s’ùnica fìgia issoro sos amigos (sende chi non tenent una parentela mera e sìnchera). Posca b’est Carolina, una fèmina chi non resesset a s’immàginare chena fìgios ma chi reconnoschet pro sas àteras su diritu de la pensare diferente e de non nde chèrrere.

E àteras medas bi nd’at, fintzas a chimbanta testimonias. In prus de sas autoras a su progetu b’ant pigadu parte Tore Cubeddu (Eja tv, Terradepunt srl chi at organizadu sas ripresas), Silvia Moretti (archivista, chircadora), Daniela Travaglini (tradutora), Amos Cardia (chircadore e responsàbile linguìsticu de su progetu), Giusy Salvio (chircadora, responsàbile comunicatzione), Idee digitali (sotziedade chi at curadu sa post produtzione).


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...