Intzidente in s’arburada de Poettu: mototzicleta ruìda a terra Auto contra a nd'una moto: fèrridu unu giovanu de 22 annos

Intzidente oe a merie in s’arburada de Poettu, a bia a Casteddu, tra una mototzicleta e nd’una vetùra. Custa, ghiada dae un’òmine cuartesu de 37 annos, at corpadu unu giovanu de 22 annos a pitzus de una moto. S’avenimentu est acontessidu serente de sa rotatoria a s’artarìa de s’isula de San Pietro. Su giovanu est abarradu ferridu e est istadu carradu in s’ospidale Marino cun nd’una ambulantzia. In su logu est intervennida puru sa politzia de Casteddu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.