Su cardinale sardu e sa dama de Casteddu Is dimissiones de Angelo Becciu e s'iscàndalu in Vaticanu chi tocant puru una fèmina de su cabulogu sardu.

Angelo Becciu cun Papa Francesco. Figura dae Vatican News.

Diat podere èssere su tìtulu de unu libru o unu film, imbetzes sa chistione de “sa dama e de su cardinale” est un’istòria verdadera. Un’istòria chi faghet trèmere s’Istadu de su Vaticanu pro ite ponet a notu un’iscàndalu mannu chi pertocat dinari, podere e religione.

Totu cumentzat cando Papa Francesco su sero de chenàbura 25 de su mese de cabudanni cramat su cardinale sardu de Patada, Angelo Becciu, pro un’udièntzia. A issu ddi narat chi depet lassare s’incàrrigu de Prefetu de sa ‘Congregazione delle Cause dei Santi’ e is deretos chi tenet pro su tìtulu de cardinale. A pustis de una pariga de oras a is giornales arribat una nota dae s’ufìtziu de imprenta de su Vaticanu acanta est iscritu ca su cardinale Becciu at presentadu is dimissiones suas. Custu bolet nàrrere chi su religiosu sardu sighit a abarrare cardinale però chitadu de su podere, su chi aiat retzidu dae Papa Francesco in su 2018.

Is motivos de su seberu de Papa Francesco, sighende su chi ant iscritu is giornales natzionales e regionales, sunt acapiados a un’inchesta chi dae un’annu a oe interessant unas cantas de operatziones finantziàrias fatas dae sa Segreteria de Istadu Vaticanu in ue Becciu traballaiat: mescamente sa còmpora in su 2014 de un’immòbile in Londra pagadu 200 milliones de èuros e s’impreu de su dinari de s’Obolo di San Pietro, destinadu a is pòberos, pro àteras atividades chi non nche intrant nudda cun s’agiudu a is persones bisongiosas. Noas ca non sunt pràghidas a Becciu chi sa die in fatu at cunvocadu un’addòbiu cun is giornalistas pro si amparare e pro nàrrere ca issu no est unu chi manigiaiat su podere gosi comente naraiant is giornales.

Posca però, cando est essidu a campu su nùmene de Cecilia Marogna, una fèmina de 39 annos de Casteddu, s’est iscasiddadu unu trèulu. A issa in sa crònaca ant postu su nomìngiu de “sa dama de su cardinale”. Custo pro ite, segundu La Verità, su primu giornale chi at publicadu sa noa, is investigadores diant àere iscobertu unu passàgiu de dinari tra contos bancàrios ligados a Becciu, e s’ufìtziu chi teniat, e Marogna etotu. Pagu dies e Cecilia Marogna est istada firmada dae sa Guàrdia de finàntzia e immoe est detènnida in su presone. Sa duda est ca parte de unu mesu millione de èuros retzidu dae sa Santa sede pro fàghere operatziones umanitàrias in Àsia e Àfrica diant pòdere èssere istados impreados pro comporare bussitas e àteros benes le lussu. Totus imputos galu de cunfirmare e de proare, ma pro immoe sa dama de su cardinale sighit a abarrare in càrtzere.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*