In Casteddu ant iscobertu su gene N de su Coronavirus: “Aici agataus su vatzinu”

Coronavirus: Cagliari, prof. Germano Orrù (Aou) e la sua equipe

Su gene N de su coronavirus est istadu iscobertu in s’Azienda ospedaliero universitària (Aou) de Casteddu dae su grupu de Biologia molecolare ghiadu dae su professore Germano Orrù. Ddu narat sa matessi Aou sutaliniende chi “est un’iscoberta de meda importu pro chircare sas meighinas e sos vatzinos e chi at permìtidu fintzas de cumprendere chini est su malàidu zeru sardu”.

Orrù ghiat un’ equipe fata totu de fèminas: sas ricercadoras Alessandra Scano, Sara Fais, Miriam Loddo, Giuseppina Palmieri, Carmen de su Rio e Rosetta Scioscia . E traballat in paris cun su laboratòriu anàlisi de s’Aou. Sas chircas sunt istadas fatas in unu sistema diagnòsticu chi sos biòlogos ant lamadu “Caterina”. Est pròpiu gràtzias a “Caterina” chi est istadu realizadu unu kit ispetziale chi at permìtidu non sceti de iscoberrere su coronavirus ma fintzas de ddu istudiare.

“D’ònnia virus tenet unu còdighe genèticu – sutalìniat su prof. Orrù – Amus costruidu custu sistema chi nch’at cunsentidu de individuare subidu sos primos malàidos. Semus chessidos a faghere unu miniradar chi podet reconnòschere unu gene piessignu, su gene N, chi est su gene nostru bersàlliu”. Su còdighe genèticu est istadu depositadu in sa GenBank, sa banca in ue benint depositadas totus sas secuèntzias de totus sos organismos.

“Sa gherra contra a su coronavirus podet èssere binta e pro ddu fàghere sa trasmissione de sas informatziones est fundamentale. Poneus s’iscoberta nostra a disponimentu de sa comunidade sientìfica mundiale”. A su grupu de iscientziados arribbat su ringratziamentu de su presidente de sa Regione, Christian Solinas: “Unu signale forte e importante”. L.M

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.