Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

‘Rexonadas in Skype’: sa gana de faeddare in sardu non connoschet cuarantena Un'idea partida dae su fatu chi pro mantènnere biu su sardu est pretzisu a ddu chistionare

In custas chidas est istadu aprontadu unu logu, in Skype, pro allegare sardu. S’idea est cussa de faeddare de su chi si bolet, ma in sardu. S’addòbiu est divènnidu un’apuntamentu fitianu de ònnia die.

A is 7 de merie, bastat imbucare in sa pàgina Facebook Rexonadas in sardu in Skype e carcare in su ligàmene de s’arresonu. S’oràriu de is 7 est istadu cuncordadu pro more de s’agatare totu paris, ma faghet a imbucare cando si tenet gana. Si podet partetzipare a sa tzarrada printzipale, opuru si nde podet abèrrere un’àtera, mancari a tema, si si bolet istèrrere un’argumentu a parte. Pro s’ora, però, custa modalidade est istada impreada pagu e totus bolent intrare in s’arresonada generale.

Su bellu, segundu s’amministradore de sa truma Facebook Alessandro Mongili, est chi in sa tzarrada is persones allegant su sardu de bidda diversas e si cumprendent a pari sena isfortzu, e in su pròpiu tempus imparant paràulas de is àteras allegas de su sardu. Àtera cosa toga est chi sa gente manìgiat su sardu chi connoschet, onniunu cun sa cumpetèntzia linguìstica sua, mancari no a perfetzione, ma sena si nde birgongiare. Custu permitit a chie no est grandu avesu a chistionare in sardu de pigare prus cunfiàntzia cun sa limba e a sa lestra, sena tìmere de èssere giudicadu.

“S’idea est partida – at scritu Mongili in su blog Pesa Sardigna – dae su fatu chi pro mantènnere biu su sardu est pretzisu a ddu faeddare. A segunda de su logu in ue istamus, però, custu non est semper possìbile, ma gràtzias a Internet e a is prataformas pro is video-cunferèntzia, si podet. E tando nois ddu faghimus”.

Su grupu est ismanniende: b’at giai prus de 130 impitadores, mancari is chi imbucant a allegare non siant prus de binti. Partètzipant a is resonadas medas persones chi no istant in Sardigna: bolotanesos de Malta, trataliesos de Cork, casteddajos chi istant in Bartzellona. Totus a chistionare una limba, su sardu. “Est un’esperièntzia bella a beru- at naradu Mongili — fintzas umana, in ue sa comunicatzione a sensu ùnicu divenit interatzione”.

L.M

De lèghere

Iscientzia&Tecnologia

Sa calidade de s’ambiente, sa salude, su rispàrmiu, sa diminutzione de sos intzidentes, sa dificultate pro agatare unu parchègiu, pòdere gosare a su mègius...

Atualidade

Un’asìlu in ue faeddare su sardu: at a abèrrere in Casteddu sa primu iscola pro pipios e pipias dae 3 a sos 36 meses...

Atualidade

Best – Biking Experience Sardinia Tourism est sa prima rete sarda de albergos pro tziclistas nàschida pro si gosare, pedalende, is prendas istòricas, naturalìsticas...

Atualidade

“Est comente chi totus is abitantes de Santu Pedru, o Dèsulu, s’esserent tramudados foras dae s’Ìsula”. Ismànniat su declinu demogràficu in Sardigna. Is datos...