Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su ministru pro sa frègula

A perdonare siat! Ma in tempos de guvernos noos est pretzisu a faeddare de unu ministru particulare. Semus faeddende de su sucu, de su pistizone, de sa frègula chi calicunu faeddende in italianu la minisprètziat (agitòriu!) mutende·la fregola!

Cheret chi bi torremus sende chi custu est su prus trending topic intre sas allegas de unu movimentu linguìsticu chi, oramai interinende·si·nche, non connoschet su nuscu dae su fragu, sa dechidesa dae sa disaera, s’arresonu profetosu dae sa laredda imbelèschida.

E cheret chi bi torremus cun selembru ca est prus chi non possìbile chi su bonu de sos chi in italianu impreant sa paràula fregola no l’iscant (che chi nois etotu l’ischiremus baddu dae cando…) ite b’at iscritu in su ditzionàriu de sa Treccani, est a nàrrere:

1. Eccitazione sessuale degli animali (mammiferi, uccelli, pesci), che di norma si conclude con la fecondazione: essere, andare in f., in calore; periodo della f., degli amori. Per estens., pop., riferito anche all’uomo e alla donna. 2. fig. Voglia smaniosa, frenesia: gli è venuta la f. di scrivere versi.

Iscumprou? Si ponimus fregola in Google, su sucu ebbia nos essit!

De prus, sende chi “eccitazione sessuale”, “voglia smaniosa”, “frenesia” sunt cuntzetos prus chi no arraighinados in sas narratziones de oe, in sa comunicatzione cummertziale etc. est capatze chi, ispantados dae custa “rivelatzione”, sos interessados nos rispondant chi sa cosa est cool! Chi est cosa toga! E nois a manos iscutas in un’iscuta a pustis de àere bestidu ateruna toga.

Pro nàrrere: si sa chistione la sebestat carchi publitzitàriu chi intre su nuscu e su fragu giai l’ischit ite est chi cheret ischertadu, est capatze chi bi l’isterrat deretu carchi réclame tipu «La Fregola! Un piatto eccitante!», o puru «La Fregola! Per le tue ricette sexy!» (mascas cun cotza…).

Pro la serrare, b’at perìgulu (ebbeniminde perìgulu!) chi in italianu bincat s’impreu de fregola in tames de frègula finamentas pro more de custas lareddas e chi in sardu nois, imperistantu, bi la sigamus cun «cun su cale», cun «bi nde sunt», cun «fregula» sena atzentu in ue bi deghet (duncas fregùla) e cun àteras essidas chi nos ammustrant ite semus a beru: una ghenga de disiperados in cherta de unu ministru pro sas règulas de iscritura…de sos italianos!

Che cool…o!


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...