Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Mùsica e tècnicas pro su tzìnema: tres cursos in Casteddu, S’Alighera e Carbònia

Tres seminàrios subra de sas cumpositziones musicales pro su tzìnema e sas tècnicas tzinematogràficas. Sunt tres sos workshop organizados in s’àmbitu de su Prèmiu Kentzeboghes chi s’ant a tènnere tra sa fine de su mese de santandria e nadale in Casteddu, Carbònia e S’Alighera.

Sos addòbios sunt organizados dae s’assòtziu culturale Babel in paris cun sa Sotziedade Umanitària e cun su Cunservatòriu Istatale de Mùsica de Casteddu e sunt girados a istudiantes, mùsicos e pùblicu interessadu.

Su primu workshop in programa de su tìtulu “Mùsica pro imàgines e sound design” at a èssere tentu dae Stefano Guzzetti (mùsicu, composidore musicale e sound designer). S’at a tènnere chenàbura 24 de su mese de santandria (oràrios 9-13 e 15-18) e sàbadu 25 (9-13) in su Cunservatòriu de Mùsica de Casteddu.

Su 28 de santandria dae sas 9 a sas 13 in sos locales de sa Fàbrica de su Tzìnema in Carbònia, sa regista Michela Anedda at a tènnere su seminàriu cun su tìtulu “Claymotion: sos printzìpios de s’animatzione cun sa plastilina”.

Domìniga 17 de su mese de nadale in S’Alighera in sos locales de sa Mediateca de sa Sotziedade Umanitària (dae sas 9 a sas 13 e dae sas 14.30 a sas 18.30) su regista e documentarista Marco Antonio Pani at a tènnere su workshop “Apuntos de biàgiu”.

Sa partetzipatzione est de badas. Sos interessados ant a pòdere seberare de partetzipare dae unu finas a tres workshop finas a esaurimentu postos. Pro s’iscrìere at a èssere netzessàriu a imbiare una mail a assotziubabel@gmail.com intro su 20 santandria 2023 inditende sos sighentes datos: nùmene, sambenadu, data e logu de nàschida, Curreu eletrònicu, recàpitu telefònicu e tìtulu de su workshop a cale si cheret partetzipare.

De lèghere