Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Mereu in Palestina. Sos Train to Roots cantant pro Gaza

«Cumpanzu meu, su mundu est gai, sa Palestina non s’arrendit mai».

Si Pepinu Mereu fesset istadu in Palestina, in Gaza, in custas dies, ite poesia aiat pòdidu iscrìere? Pensadu mai b’amus? Su chi est iscriende su chi seis leghende no, non b’aiat pensadu. Ma est dae pagas oras chi tenet in conca sa cantzone noa de sos Train to Roots chi, difatis, Gaza tenet comente tìtulu.

De Pepinu Mereu nde connoschimus meda: sa de sa losa ismentigada, sa de sa funtana de Galusè, e mescamente sa lìtera in rima a Nanni Sulis. Bene, cussu «Nanneddu meu» como est «Mohameddu meu». Nudda li mudat sa presèntzia de una sìllaba in prus in cussa articulatzione de su versu: Bujumannu lu cantat sena chi non nos nd’abbigemus.

E dae tando sighit su càntigu in ue su «a sicut erat» est in riferimentu a sa Gaza chi comente fiat «non torrat mai». Chi giai fiat male posta: una galera sena cobertura cun gente istichida che bèstias privada de cale si siat diritu e giuta a su disisperu afidende·si a una leadership chi est serbida a sos guvernantes de Tel Aviv pro sos disinnos issoro. Ca b’at un’istòria chi non comintzat su 7 de santugaine.

Ma como Gaza est una grandu istèrrida de carràrgiu. «Semus in tempus de tirannia, infamidadi e mortus in sa ‘ia», cantat Bujumannu, chi annanghet: «semus sididos, ma non nci at funtana». Su cuadru est bene pintadu dae sas paràulas, non dae sas immàgines ebbia, in biancu e nieddu, su cuntrastu giustu pro una terra chi est perdende sos colores. Galu, su versu «como sos pòpulos cascan che cane» si fùrriat a «como su pòpulu presu che cane».

Sa cantzone est un’apellu pro chi abergiamus sos ogros: «Adiosu mundu, teni·ti contu, cando ti ischidas deo so giai mortu». Ma finas unu tributu a sa resistèntzia de su pòpulu palestinesu: «Cumpanzu meu, su mundu est gai, sa Palestina non s’arrendit mai».

Gaza est su sìngulu anteprima de su discu nou se grupu reggae sardu, su de oto.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Atualidade

Domìniga su 16 de làmpadas, in ocasione de sas Dies Europeas de s’Archeologia, sa sotziedade Archeonova, chi gestit sos giassos de S’Arcu de is...

Atualidade

Casteddu, Tàtari e S'Alighera. Su tzentru manca nche colat su 50% evitende su ballotàgiu

Atualidade

Sambenadu sardu, fiat candidada fintzas in sa tzircuscritzione ìsulas. Como sa chistione de s'immunidade

Atualidade

Su de bator postos a su giogadore aristanesu Giuseppe Massidda, in una manifestatzione dominada dae sos giòvanos. Lorenzo De Ieso, de sa sotziedade ArzaChess,...