Sa Sardigna prus bella in mustra

Unu cuncursu fotogràficu pro pònnere in mustra sa Sardigna prus bella. S’intìtulat ‘Bellesa’ su prèmiu istituidu dae su Ministeru pro su patrimòniu culturale italianu Mibact.
Su tìtulu bolet avalorare su tratu comunu de su patrimòniu culturale e sa bellesa, e su sèberu de sa limba sarda bolet onorare sa terra chi la cuntenet e chi acasàgiat su cuncursu.

Pro leare parte a su cuncursu, abertu a fotògrafos professionistas e nono, e tènnere sa possibilidade de bìnchere 500 èuros, ddoe at tempus finas a su 6 de austu.
Sunt ammìtidas fotos de is benes architetònicos, archeològicos, paesagìsticos, istòricu artìsticos, cussas acapiadas a is eventos de sa traditzione, comente sa Chida Santa e is festas locales.

Podent èssere imbiadas non prus de chimbe fotografias a peròmine, fintzas de repertòriu. Segundu is inditos de su bandu, su materiale at a dèpere èssere ispedidu a s’indiritzu de posta eletrònica sr-sar.tzita@beniculturali.it.
Sa foto binchidora at a retzire unu prèmiu in dinari de 500 èuros, imbetzes is primos chimbe iscatos seberados ant a èssere publicados in sa ghia interativa a su paesàgiu culturale de sa Sardigna, galu in faimentu. Is fotos ant a èssere publicadas in sa retza e in is canales sotziales cun s’hashtag #bellesa2020.

L. M

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*