Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

‘Polvere’ binchet duos prèmios, in sa pellìcula su fatu giuditziàriu tràgicu de Aldo Scardella

S'atore Andrea Nicolò Staffa in Polvere. Foto de Sara Deidda

Su curtzumetràgiu “Polvere,” dirìgidu dae Paolo Carboni e basadu subra su fatu giuditziàriu tràgicu de Aldo Scardella, at retzidu reconnoschimentos importantes in duos fèstival tzinematogràficos de cabbale. Su film difatis at otentu su primu prèmiu in su San Diego Italian Film Festival e posca est istadu premiadu in su fèstival LiberaAzioni de Torinu. Su curtzumetràgiu de 29 minutos, est istadu prodùidu dae Tore Cubeddu pro Terra de Punt cun s’amparu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna e de sa Sardegna Film Commission.

S’istòria de su film s’acumprit in Casteddu a s’agabbu de su 1985, annos de degradu sotziale causados dae s’aumentu mannu de s’ispàinu de sa droga. Aldo Scardella, unu pitzocu universitàriu, fiat istadu acapiadu innotzente e postu in isulamentu pro more de un’isbàlliu giuditziàriu. A pustis de 185 dies de presone, si fiat mortu a manu sua etotu.

Sa punna de su curtzumetràgiu est cussa de contare su fatu umanu de Aldo Scardella e de pònnere a craru unu casu de giustìtzia mala. Su film est istadu reconnotu pro s’impatu emotivu suo e pro sa rapresentatzione realìstica sua.
In prus de sos prèmios otentos, sa pellìcula est istada seberada pro èssere projetada pro sa prima bia comente anteprima de su Skepto Film Festival, chi s’at a fàghere in Casteddu intre su 26 e su 28 de santugaine. Su regista Paolo Carboni at naradu chi su curtzumetràgiu est basadu subra fatos acadèssidos a beru e sa punna sua est de rapresentare siat su fatu giuditziàriu, siat sa vida de su protagonista.

In Torinu, “Polvere” at bintu su primu prèmiu LiberAzioni Cinema, dedicadu a su regista Corrado Iannelli. Su film at retzidu bàntidos pro sa realizatzione realìstica sua e su messàgiu poderosu suo subra sos isbàllios giuditziàrios e sos suitzìdios in càrtzere.

Sos atores de su curtzumetràgiu sunt s’atore Andrea Nicolò Staffa, paris cun Felice Montervino, Joe Perrino, Valentino Mannias, Isella Orchis, Carlo Porru, Daniela Vitellaro e Stefano Cancellu. Su sugetu e s’iscenegiadura sunt istados iscritos dae Stefano Cau, cun Edoardo Matacena a sa fotografia, cun Andrea Marras a su montàgiu, Emanuele Contis a sas mùsicas, Stefania Grilli a sos costùmenes, Stefania Bettini a su trucu e Maurizio Loi a s’iscenografia.

Pro nde ischire de prus faghet a compudare su situ de Terra de Punt
https://www.terradepunt.it/it/produzioni/cinema/polvere/.

De lèghere

Foto de sa chida

Si no est unu miràculu pagu nche fartat. Su Casteddu abarrat in sa serie A. Contra a sas previsiones, s’iscuadra sarda at bìnchidu contra...

Isport

Immoe est lègia. Su Casteddu posca sa partida pèrdida domìniga contra a sa Sampdoria bìdet sa Serie B. Sa clasifica faghet tìmere, cun su...