Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Rèdditu de tzitadinàntzia e agiudu a sa comunidade. S’esèmpiu de Tissi

In Tissi, is chi retzint su rèdditu de tzitadinàntzia ant a contribuire a su megioru de sa comunidade. Chimbe benefitziàrios de sa mesura, difatis, ant a tèndere sa manu a sa biblioteca comunale, a sa cumpangia Barratzellare, a sa Parròchia e a s’Istitutu cumprensivu.

Totu custu est possìbile gràtzias a is gosi narados “Puc”, progetos ùtiles a sa colletividade, programmados dae su Comunu. “In custa manera – ant naradu su sìndigu Gianmaria Budroni e s’assessore a is Polìticas sotziales Angelo Carta – chie retzit su rèdditu non solu tenet sa possibilidade de torrare unu servìtziu ùtile a sa bidda, ma at a tènnere fintzas un’ocasione cuncreta pro intrare in su mundu de su traballu”.

Is progetos, a is cales ant aderidu bator assòtzios de su tertzu setore, sunt: “Tissi in Fiore” chi at a contribuire a megiorare su decoru urbanu de totu su territòriu comunale cun fainas de netesa e mantenidura de is ispàtzios birdes; “Tutela la scuola”, chi at a serbire a agiudare su personale de is iscolas de s’òbrigu; “L’arte in biblioteca”, chi previdet atividades de suportu a sa biblioteca comunale cun laboratòrios, leturas e giogos; “Un sorriso in comunità”, pro agiudare is betzos de sa bidda, fàghende∙ddis s’ispesa, comporende∙ddis meighinas e benes de prima netzessidade, acumpangende∙ddos a fàghere bisitas e agiudende∙ddos a papare.

S’initziativa est coordinada dae Ilaria Casiddu de su setore Polìticas sotziales, servìtzios e coesione sotziale, (chi tenent in càrrigu is benefitziàrios de su rèditu de tzitadinàntzia), chi cun collòchios mirados at valutadu e seletzionadu totu is dimandas de adesione lòmpidas a Comunu, assotziende a is benefitziàrios is vàrios progetos, a segunda de is capatzidades e is esperièntzias issoro, ma fintzas in base a su connoschimentu professionale.

Is traballadores seberados dae is ufìtzios comunale ant a fàghere màssimu sèighi oras a sa chida, acostagiados dae unu tutore incarrigadu de compidare su progetu. In prus de custos chimbe, manu a manu chi ant a èssere elaborados is Patos de inclusione, est prevìdida s’insertada de àteras persones puru. S’adesione a is Puc est obrigatòria, francu is casos prevìdidos dae sa lege, pena s’istorradura de su contributu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...