Rèdditu de tzitadinàntzia e agiudu a sa comunidade. S’esèmpiu de Tissi

In Tissi, is chi retzint su rèdditu de tzitadinàntzia ant a contribuire a su megioru de sa comunidade. Chimbe benefitziàrios de sa mesura, difatis, ant a tèndere sa manu a sa biblioteca comunale, a sa cumpangia Barratzellare, a sa Parròchia e a s’Istitutu cumprensivu.

Totu custu est possìbile gràtzias a is gosi narados “Puc”, progetos ùtiles a sa colletividade, programmados dae su Comunu. “In custa manera – ant naradu su sìndigu Gianmaria Budroni e s’assessore a is Polìticas sotziales Angelo Carta – chie retzit su rèdditu non solu tenet sa possibilidade de torrare unu servìtziu ùtile a sa bidda, ma at a tènnere fintzas un’ocasione cuncreta pro intrare in su mundu de su traballu”.

Is progetos, a is cales ant aderidu bator assòtzios de su tertzu setore, sunt: “Tissi in Fiore” chi at a contribuire a megiorare su decoru urbanu de totu su territòriu comunale cun fainas de netesa e mantenidura de is ispàtzios birdes; “Tutela la scuola”, chi at a serbire a agiudare su personale de is iscolas de s’òbrigu; “L’arte in biblioteca”, chi previdet atividades de suportu a sa biblioteca comunale cun laboratòrios, leturas e giogos; “Un sorriso in comunità”, pro agiudare is betzos de sa bidda, fàghende∙ddis s’ispesa, comporende∙ddis meighinas e benes de prima netzessidade, acumpangende∙ddos a fàghere bisitas e agiudende∙ddos a papare.

S’initziativa est coordinada dae Ilaria Casiddu de su setore Polìticas sotziales, servìtzios e coesione sotziale, (chi tenent in càrrigu is benefitziàrios de su rèditu de tzitadinàntzia), chi cun collòchios mirados at valutadu e seletzionadu totu is dimandas de adesione lòmpidas a Comunu, assotziende a is benefitziàrios is vàrios progetos, a segunda de is capatzidades e is esperièntzias issoro, ma fintzas in base a su connoschimentu professionale.

Is traballadores seberados dae is ufìtzios comunale ant a fàghere màssimu sèighi oras a sa chida, acostagiados dae unu tutore incarrigadu de compidare su progetu. In prus de custos chimbe, manu a manu chi ant a èssere elaborados is Patos de inclusione, est prevìdida s’insertada de àteras persones puru. S’adesione a is Puc est obrigatòria, francu is casos prevìdidos dae sa lege, pena s’istorradura de su contributu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*