Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Gigi Riva presidente onorariu de su Casteddu

Gigi Riva, campione de Europa, goleador asulu cun 35 gol e bomber rossoblu de s’iscudetu, est su presidente onoràriu nou de su Casteddu. Sa nòmina ufitziale – a pustis de s’annùntziu in sas dies coladas de su presidente Tommaso Giulini – est arribbada custu mangianu in su cursu de su cussìgiu de amministratzione de su club isolanu. Riva fiat istadu giai presidente de su Casteddu in su 1986.

“Riva est su primu tifosu de s’iscuadra – at naradu Giulini – totu est naschidu a pustis de carchi tzarradas. Riva bolet èssere cunsideradu amigu e tifosu: est unu modu pro nch’èssere prus serente in s’annu de sos chentu annos e de sos chimbanta de s’iscudetu. Unu sentidu mannu ma fintzas bregungia: mi pedo chi sunt deo pro faeddare de unu mitu. Mi gèniat però, paris cun issu, regalare un’ sentidu a sos innamorados de su Casteddu”.

De lèghere