Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Gigi Riva: ses installatziones pro contare s’òmine in antis a su giogadore

Un’acabussada in iscenas e sonos, bìvidos dae Gigi Riva, Luigi, pipiu, pitzocu e òmine finas a sas dies nostras, gràtzias a sa produtzione artìstica de mùsicas de un’impatu tecnològicu e multimediale, ofertu dae Opificio Innova, chi at a permìtere a sa gente de provare a èssere cussu Luigi. Ses installatziones pro contare s’òmine in antis a su mitu e a su giogadore.

“Unu momentu pro connòschere, in modu cuntzetuale, s’ala prus ìntima de Gigi Riva”. Custas sos faeddos de Giorgio Pitzianti, imbentore de sa Mustra Immersiva in s’ànimu de Gigi Riva chi est istada inaugurada in sos ispàtzios de sa Manifattura Tabacchi a sa presèntzia de s’Assessore regionale de su Turismu Gianni Chessa e de su Cummissàrio Istraordinàriu de Sardegna Ricerche Maria Assunta Serra.

“Sa mustra naschet pro èssere bìvida in teatru, comente giai fatu su 11 de santandria a s’Auditòrium de su Cunservatòriu chi at bidu sa partetzipatzione de Luca Ward. In custu casu – at ammentadu Pitzianti – torramus a sas orìgines, a Luigi, su nùmene chi l’ant dadu su babbu e sa mama. Creo chi siat importante cunsiderare s’òmine, non petzi su mitu. S’òmine chi bias ue bivamus nois, in domo sua, e chi faghet riflètere subra de sa vida, non petzi sa de Gigi. Un’espositzione minimalista, simpre chi ispero potzat tocare su bisitadore a si pònnere in relatzione sintzera cun Luigi Riva”.

S’assessore regionale de su Turismu Gianni Chessa at postu s’atzentu subra de sa figura de Gigi Riva comente a ambasciadore de sa Sardigna in su mundu: “Su nùmene de Gigi Riva est una grandu torrada de immàgine turìstica pro s’ìsula nostra. Gigi Riva, a distàntzia de annos medas, abarrat unu sìmbulu pro s’Itàlia chi aprètziat e istima custu òmine. Custa mustra est su modu mègius pro pensare a comente a investire ancora de prus in s’istòria de custu personàgiu isportivu”.

In fines s’annùntziu de su rapresentante de sa Giunta Solinas: “In su 2022 unu àteru progetu: s’allestimentu de su Museu permanente subra de su Casteddu calcio (chi oe s’agatat a Cuartu Sant’Aleni), in sos ispàtzios de s’Isola., pro dare prus possibilidade a sas persones de bisitare e connòschere s’istòria de custu òmine”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...