Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Chie est sena mèigu e chie nde ddi bolet pinnigare su vatzinu puru

Fotomontàgiu: sa chèscia de is tzitadinos de Seui e Ussassa. Subra Letizia Moratti.

In Sardigna, in su 2021, nche tenet duas biddas sena mèigu de base. Nde tenent unu in duos: sunt Seui e Ussassa chi unias a pare faghent prus a mancu 1.800 abitantes. Persones chi s’Istadu (pro manu de sa Regione e de sa Ats) non ddis garantit su deretu a sa salude chi imbetzes diat dèpere èssere garantidu a totus is tzitadinos italianos.

Bolet nàrrere chi is chi abitant in custas biddas non podent tènnere sa matessi oportunidade de si curare comente is chi bivent in is tzitades mannas. Custu in Sardigna est unu problema chi connoschent giai is malàidos chi pro si pòdere curare depent andare a Casteddu, Tàtari o a Nùgoro faghende sacrifìtzios medas pro more de unu sistema de trasportu chi non funtzionat e pro ite in is ùrtimos annos is polìticas sanitàrias ant atzentradu is servìtzios a dannu de sa sanidade territoriale.

Custa situatzione cun s’arribu de sa pandemia, chi at corfidu a mala manera su sistema sanitàriu sardu, s’est agravada de prus. A ddu nàrrere est sa ‘Rete sarda per la difesa della sanità pubblica’: “Su nùmeru de is malàidos covid a domitzìliu est in aumentu e is dotores de base sunt pagos e semper prus solos. Pro custu est pretzisu chi bèngiant assignados a sa lestra is prus de 100 postos de meighina base lìberos. S’Ats at publicadu un’elencu de is zonas mancantes pro su 2018 e 2019, ma no ddoe sunt is de su 2020. Ma s’elencu non bastat, pro ite mancant is bandos pro is assignatziones”.

Torrende a Seui e a Ussassa, sàbadu coladu is tzitadinos e is primos tzitadinos de custos duos comunos, paris cun àteros sìndigos de s’Ogiastra ant fatu una manifestatzione pro pedire a sa regione duos mèigos, unu pro ogna bidda, ma galu no est arribbada peruna risposta e a su bandu pro s’incàrrigu provisòriu de Assistèntzia primària publicadu dae s’Ats no at rispostu nemos e immoe est istadu abertu fintzas a is dotores in pensione.

In custu cuntestu de ispreu, dae s’àtera parte de s’Itàlia nch’est chie pensat solu a s’interessu de domo sua, aumentende de prus sa diferèntzia tra regiones ricas e regiones pòberas. Semus alleghende de Letizia Moratti, numenada dae pagas dies dae guvernadore leghista Attilio Fontana a sa ghia de s’Assessoradu de sa Sanidade de sa Regione Lombardia. S’assessora noa at iscritu a su cummissàriu pro s’apretu de su coronavirus Arcuri chi su pianu vatzinale diat dèpere privilegiare cussas Regiones (sa sua) cun unu Pil prus artu. In custa manera, a bisu suo, s’economia de s’Itàlia diat pòdere torrare a partire prus a lestru. Ma a custu puntu, bidu ca nche semus, proite non cantzellamus puru s’artìculu 32 de sa Costitutzione?


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...