Sa maratona in is tempos de su Coronavirus: curret 66 chilòmetros in intro de domo sua Immoe su vìdeu de sa marrania isportiva sua est virale

Cinese maratona coronavirus

Pan Shancu at fatu 66 chilòmetros in 6 oras e 41 minutos, faghende s’anda e torra in su passaditzu de domo sua. Como est unu personàgiu famadu in sa retza.

Ognunu si dd’iscampugiat comente mègius podet, in sa Tzina firma pro s’epidèmina de coronavirus. Pro custu Pan Shancu, curridore amatoriale (in cuarantena) de sa tzitade tzinesa de Hangzhou, a probe Shanghai, at percursu prus de una maratona currende in s’apartamentu suo 66 chilòmetros in 6 oras e 41 minutos, a inghìriu a su letu e faghende su bai e torra in su passaditzu.

Immoe su vìdeu de sa marrania isportiva sua est virale, dèghet pròpiu a ddu nàrrere, su matessi is vìdeos de allenamentu. Medas àteros tzitadinos tzinesos, in sa pròpiu cunditzione sua, ant cumentzadu a ddu copiare pro chircare de bìnchere s’òbligu de non essire de domo. “A printzìpiu fia unu pagu istontonadu, ma posca nche apo fatu s’abitùdine”, at ispiegadu a su telèfonu.

“Sa cursa pro mene est comente una dipendèntzia. Si m’abarro meda tempus sena cùrrere, mi pigat su papìngiu a pees e mi depo mòvere pro fortza”, at agiuntu, cunfessende a is giornalistas de non bìdere s’ora chi s’emergèntzia acabbet, pro pòdere “cùrrere 100 km, ma in logu abertu”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.