Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Is murales a su tempus de su coronavirus si càstiant in lìnia Dd'ant mutidu 'Continente creativo', est unu situ chi regollet is òperas de arte cuntemporànea sarda.

Unu giassu in ue bìdere is murales de sa Sardigna, ùtile mescamente a su tempus de su coronavirus. Su nùmene est Continente creativo, unu progetu cuncordadu dae s’Urban center cun sa punna de promòvere s’arte cuntemporànea e is artistas ativos oe in s’arte pùblica in s’Ìsula.

In su situ continentecreativo.eu at a èssere documentadu, cun figuras e informatziones, parte de su patrimòniu muralìsticu mannu de Sardigna. Si presentat comente una mapa in ue sunt marcadas is òperas chi s’agatant in is biddas e in is tzitades sardas: chie bìsitat su giassu podet seberare unu logu, Tonara pro nàrrere, e aici podet bìdere is fotografias de is murales chi ant arrichidu sa bidda cun informatziones piessignas a pitzu de s’autore. Unu trastu chi diat èssere ùtile non isceti pro is turistas, ma pro is sardos etotu.

Paris cun custu progetu, sa truma de s’Urban center, chi traballat dae annos in Casteddu, at isvilupadu àteras fainas. Una dd’ant mutida Attraversando, est unu biàgiu tra is comunos de sa Sardigna chi punnat a promòvere su patrimòniu artìsticu cun fotografias, vìdeos e intervistas a is protagonistas de cussas biddas. Totu benit publicadu in is pàginas Facebook e Instagram. Sunt giai istados in Casteddu, Santu Sparau, Santu Èngiu, Igrèsias, Sàdili, Tonara, Macumere, Orgòsolo, Tàtari e Terranoa.

De tènnere in contu un’àtera parte de su progetu puru intregada a sa crèschida professionale de is artistas e chi previdit iscàmbios cun àteros paisos comente Olanda, Ispagna e Argentina. In martzu ant giai cumentzadu duas artistas sardas, Daniela Frongia e Kiki Skipi, chi ant realizadu duas òperas in su Street art museum de Amsterdam.

In cabudanni imbetzes si previdit de istrangiare in Sardigna espertos chi connoschent su mercadu de s’arte contemporànea pro ddos acurtziare a sa produtzione de Home, su grupu de artistas chi faghet riferimentu a s’Urban center.

L.M.

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...