Chimbighentos pipios sena mèigu In Aritzu, Brebì, Dèsulu, Gadone e Meana non ddoe est unu dutore pro is minores: sa chèscia de is sìndigos.

Chimbe biddas, meda pipios, mancu unu pediatra. Aici est in Aritzu, Brebì, Dèsulu, Gadone e Meana acanta bivent 6.797 persones, de custos 500 minores. Dae ghennàrgiu 2019 depent fàghere is contos cun su problema de non tènnere prus unu pediatra, chi s’agiunghet a cussu de sa pandemia.

Peri si is dutores de base in totus custos meses ant chircadu de parare fronte a su problema bisitende fintzas is minores malàidos, immoe s’agatant in dificultade. “A is pipios ddis abisòngiat unu tzertificadu de unu pediatra pro torrare a iscola, ma si mancat un’ispetzialista nemos si ddu podet donare – narant is sìndigos Gualtiero Mameli (Aritzu), Gigi Littarru (Dèsulu) e Marco Demuru (Meana) e Silvia Cocco de su comitadu de is genitores -, tando sunt custrintos a abarrare inserrados in domo. Sena mancu ischire si tenet su coronavirus, non tenent sa possibilidade de fàghere unu tampone”.

Is amministradores in una nota de imprenta narant puru ca in su Buras (bulletinu ufitziale de sa Regione) ant publicadu unu bandu pro sa chirca de unu pediatra disponìbile a traballare in Barbàgia. Cosa non fàtzile pro unu professionista chi si depet rassignare a pigare prus pagu dinari de is àteros collegas. “S’istipèndiu difatis dipendet dae su nùmeru de is libretes, su màssimu est 800. Cun 500 patzientes, comente in custa situatzione, diat pòdere arribbare màssimu a su 62,5 pro chentu de su cumpensu econòmicu. In prus nche diat èssere peri su problema de s’istùdiu mèigu: un’aposentu de apesonare”.

Pro custu paret ca in Aritzu e Meana sunt giai aprontende unu locale comunale de lassare a s’indonu a su professionista chi si dimustraret interessadu. Dèsulu tenet giai un’ispàtziu suo. Totus sunt timende de fàghere sa fine de Fonne, chi est abarrada sena pediatra pro bator annos.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*