Olympias, pro torrare a iscobèrrere is giogos de unu tempus

Unu giogu de Olympias in is manifestadas coladas

“Isetende de pòdere torrare a giogare totu paris in is pratzas e in is caminos amus aprontadu una surra de giogos de fàghere in domo”. Ocannu puru torrat ‘Olympias, giogos traditzionales de sa Sardigna‘. Custa borta, pro more de su coronavirus, is atividades s’ant a fàghere in domo: ònnia lunis, dae su 29 de su mese de làmpadas, in sa pàgina Facebook de sa manifestatzione at a èssere publicada unu ghia, in ue at a èssere ispiegadu unu giogu nou cun is règulas suas e is trastos pro ddu realizare.

Sa manifestatzione est una faina pro sarbare su patrimòniu culturale immateriale de su giogu traditzionale de sa Sardigna, de su Mediterràneu e de s’Oriente Mesanu. S’atzione de istùdiu si basat in su recùperu de sa memòria e su connoschimentu de custu patrimòniu benit achiridu dae is pipios pro mèdiu de sa partetzipatzione a is laboratòrios de su giogu traditzionale e a sa preparatzione a sa manifestatzione agonìstica. Dae su 2003 a su 2018 ant leadu parte prus de 3.000 pipios de 70 comunas de sa Sardigna, e finas natziones comente Palestina, Tunisia, Frantza e Emirados Àrabos Unidos ant partetzipadu a is fainas de iscàmbiu.

“Ais a pòdere giogare, bos ais a pòdere ispassiare e partetzipare a su cuncursu” narant is organizadores de sa manifestatzione. Pro leare parte a sa faina si depent imbiare a sa pàgina vìdeos fatos fintzas cun su telefoneddu, chi durent non prus de 2 minutos, faghende bìere comente si giogat, opuru si podet imbiare un’intervista in ue genitores e mannois contant comente giogaiant issos cando fiant minores.

Su progetu est promòvidu dae su Cunsòrtziu 2 Giare cun s’Asd Nayeli, s’assòtziu chi promovet sa tutela de su giogu traditzionale paris cun su Csen, comitadu provintziale de Aristanis e finantziadu dae sa Fundatzione de Sardigna.

L. M

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*