Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

Su Pantasma de su 1848

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a sos prus artos livellos. Sa prima cosa de bìdere est su caràtere belle simultàneu intre sas pesadas europeas: sena social networks e sena organizatziones internatzionales, sos pòpulos connoscheint su beranu issoro a pustis de sas proas fatas su 1920 e su 1930 contra a s’òrdine fraigadu in Vienna.

Parigi, Francoforte, Milanu, Roma, Venetzia, Praga, Budapest, Bucarest, Cracòvia, Berlinu. Sas insurretziones peri su continente tenent belle in totue su matessi marcu distintivu, custa borta aunende a sos deretos liberales finamentas sas rechestas de unu movimentu sotzialista in pessu essidu a campu a pustis de sas contradditziones sotziales ingendradas dae sa rivolutzione industriale ghiada e controllada dae sa burghesia.

RUBRICA/ PASSADU PRESENTE: pìndulas de istòria contemporànea

De su restu est de su 1848 sa fràsia nòdida “Unu pantasma a rodeu b’at peri s’Europa” iscrita dae sos autores de su Manifestu comunista in cussa òpera matessi, Karl Marx e Frederich Engels. Est s’annu chi nos contat chi non b’at petzi unu costitutzionalismu liberale, de màdrighe monàrchica e cun sa punna de una rapresentatividade classista mèdiu-arta. Ca s’egemonia sua est disafiada dae unu costitutzionalismu democràticu chi cheret unu sufràgiu universale, mancari maschile ebbia, e una repùblica.

Torrat duncas a si fàghere logu cussu sentidu in antis semenadu dae sos giacobinos, posca dae sos aguales, e in fines dae sas sotziedades segretas e dae sos mazzinianos.

Ma est cun s’isvilupu de su capitalismu chi sa classe traballadora comintzat a èssere bida comente s’atore sotziale de su cambiamentu. Essint a campu finamentas sos sìmbulos, che a sa bandera ruja in Parigi in cussas dies de freàrgiu, cando su guvernu provisòriu decreteit in contu de deretu a su traballu. (sighit)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...