Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Imparare su sardu cumentzende dae s’asilu: in Casteddu unu progetu nou

Un’asìlu in ue faeddare su sardu: at a abèrrere in Casteddu sa primu iscola pro pipios e pipias dae 3 a sos 36 meses acanta s’at a allegare in sardu. Su progetu est istadu cuncordadu dae s’asìlu ‘Bimbi in allegria’ (ruga de Macomer 29) ativu in su cabulogu dae prus de binti annos.

Sa punna de s’initziativa, chi at a cumentzare in cabudanni 2022, est sa de amparare sa limba sarda pro mèdiu de s’insegnamentu a sos prus piticos. “Su progetu – est iscritu in una nota de imprenta – at a sighire a bellu a bellu sighende sos bisòngios de sos iscolanos a traessu de unu programma didàticu definidu”. Un’elementu de importu de su cursu at a èssere sa sotzializatzione tra sos pipios. “Un’obietivu chi s’at a otènnere cun s’agiudu de sos genitores chi ant a èssere interessados a sas fainas chi s’ant a fàghere in totu s’annu”.

Pro nde ischire de prus e pro s’iscrìere tocat a imbiare una lìtera a asilonidosacrocuore@gmail.com, giannifarci@yahoo.it e lobinaenrico@gmail.com, opuru si podet telefonare a sos nùmeros: 3495787481, 3283529946 o 3282819349.

S’insegnamentu de su sardu in sas iscolas de s’ìsula nostra est unu tema de importu mannu pro permìtere a sa limba de sighire a bìvere. B’at puru una lege regionale chi diat a serbire pro segudare custu resurtadu. Sos problemas però non fartant: deghe dies a oe ùndighi assòtzios ant denuntziadu ca is babbos e is mamas de sos iscolanos sardos non tenent sa possibilidade de seberare su sardu comente limba curriculare in sas atividades iscolàsticas. Comente nàrrere: fata sa lege tocat a dda fàghere respetare.

Su sardu in iscola però is genitores non podent seberare sa limba


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...