Su tribunale de Aristanis immoe faeddat in limba sarda

Su sardu pro sa prima borta intrat in Tribunale in modu ufitziale. In Aristanis sa Procura at abertu un’isportellu pro ofèrrere agiudu a is chi bolent presentare documentos o pedire agiudu in limba sarda.

Su servìtziu est possìbile gràtzias a su progetu “Sa lege est aguale pro totus” chi est istadu propostu in su 2019 a su Dipartimentu pro is Afares regionales de sa Presidèntzia de su Consìgiu chi posca dd’at finantziadu.

Is atividades de s’isportellu sunt duas: una dedicada is tzitadinos chi cherent faeddare in sardu cun is ufìtzios e una riservada a is magistrados e a sa politzia giuditziària chi diat pòdere àere su bisòngiu de tradutziones o consulèntzia linguìsticas pro sa trascritzione de documentos ùtiles de is protzessos.

S’ufìtziu est abertu a su pùblicu tres dies a sa chida: lunis, mèrcuris e chenàbura, dae is 11.30 a is 13.30 de mangianu. Si podet mutire s’operadore a su nùmeru 0783.792399 opuru si podet mandare una lìtera eletrònica a s’indiritzu isportellu.linguisticu.procura.oristano@giustizia.it.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*