Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Su tribunale de Aristanis immoe faeddat in limba sarda

Su sardu pro sa prima borta intrat in Tribunale in modu ufitziale. In Aristanis sa Procura at abertu un’isportellu pro ofèrrere agiudu a is chi bolent presentare documentos o pedire agiudu in limba sarda.

Su servìtziu est possìbile gràtzias a su progetu “Sa lege est aguale pro totus” chi est istadu propostu in su 2019 a su Dipartimentu pro is Afares regionales de sa Presidèntzia de su Consìgiu chi posca dd’at finantziadu.

Is atividades de s’isportellu sunt duas: una dedicada is tzitadinos chi cherent faeddare in sardu cun is ufìtzios e una riservada a is magistrados e a sa politzia giuditziària chi diat pòdere àere su bisòngiu de tradutziones o consulèntzia linguìsticas pro sa trascritzione de documentos ùtiles de is protzessos.

S’ufìtziu est abertu a su pùblicu tres dies a sa chida: lunis, mèrcuris e chenàbura, dae is 11.30 a is 13.30 de mangianu. Si podet mutire s’operadore a su nùmeru 0783.792399 opuru si podet mandare una lìtera eletrònica a s’indiritzu isportellu.linguisticu.procura.oristano@giustizia.it.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...