Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

‘Domos a pesone a un’èuru’: gasi Ollollai punnat a populare sa bidda

A pustis de sa resèssida de su progetu de rigeneratzione urbana cun is domos a un’èuru, su Comunu de Ollollai colat a sa fase duos, puntende a torrare a populare sa bidda cun su progetu “domos a pesone a un’èuru”, pro s’abassamentu de is costos pro s’abitatzione printzipale e a favore de is servìtzios pro is famìlias, is minores e is betzos cun domos in afitu a un’èuro. Su progetu est promòvidu dae su Comunu, dae sa cooperativa Comunidade de Ollollai, dae sa cunfederatzione Aepi (Dipartimentu natzionale Àreas rurales e montanas).

Giai sa primu fase de “rigeneratzione urbana” aiat tentu profetos bonos pro sa comuna barbaritzina, chi est divènnida famada in totu su mundu gràtzias a s’intrega de trèighi domos de torrare a nou, a su prètziu simbòlicu de un’èuru, a còpias de istràngios. A publitzizare s’initziativa a livellu planetàriu in su 2018 nche aiat pensadu fintzas un’ispetàculu televisivu olandesu e sa costitutzione de sa cooperativa de comunidade formada dae otanta tzitadinos, professionistas e impresas de Ollollai, chi ant detzìdidu de dare su contributu issoro a su progetu.

Immoe però est cumentzada sa fase duos, e a pustis de is domos a un’èuru, su prètziu simbòlicu at a pertocare is pesones de abitatziones (una trintina a disponimentu), ma fintzas unos binti locales cummertziales. S’initziativa, intregada massimamente a italianos, inglesos, ispagnolos e àrabos, serbit pro induire is istràngios a investire in sa bidda de sa provìntzia de Nùgoro, tramudende sa residèntzia issoro a Ollollai. Pro chimbe annos is atividades cummertziales noas ant a tènnere isgràvios pro su pagamentu de is pesones de is locales, e a pustis su costu de s’afitu at a èssere sugetu a is règulas de su mercadu (prus a mancu 250 èuros).

Sa punna, at naradu in una nota de imprenta su responsàbile àreas montanas de Aepi Efisio Arbau, “est sa de dare una risposta importante e lestra a is problemas de s’ispopulamentu, isfrutende fintzas finantziamentos istatales e regionales chi puntant a intzentivare natalidade e residèntzia in is biddas”. Tra is vantàgios pro chi partètzipat a s’initziativa ddoe sunt bonos triennales pro is pipios, libros de testu a indonu, contribuidos a su trasportu iscolàsticu, fainas didàticas e de recreu. A.D

Foto: http://www.comune.ollolai.nu.it/


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...