‘Domos a pesone a un’èuru’: gasi Ollollai punnat a populare sa bidda

A pustis de sa resèssida de su progetu de rigeneratzione urbana cun is domos a un’èuru, su Comunu de Ollollai colat a sa fase duos, puntende a torrare a populare sa bidda cun su progetu “domos a pesone a un’èuru”, pro s’abassamentu de is costos pro s’abitatzione printzipale e a favore de is servìtzios pro is famìlias, is minores e is betzos cun domos in afitu a un’èuro. Su progetu est promòvidu dae su Comunu, dae sa cooperativa Comunidade de Ollollai, dae sa cunfederatzione Aepi (Dipartimentu natzionale Àreas rurales e montanas).

Giai sa primu fase de “rigeneratzione urbana” aiat tentu profetos bonos pro sa comuna barbaritzina, chi est divènnida famada in totu su mundu gràtzias a s’intrega de trèighi domos de torrare a nou, a su prètziu simbòlicu de un’èuru, a còpias de istràngios. A publitzizare s’initziativa a livellu planetàriu in su 2018 nche aiat pensadu fintzas un’ispetàculu televisivu olandesu e sa costitutzione de sa cooperativa de comunidade formada dae otanta tzitadinos, professionistas e impresas de Ollollai, chi ant detzìdidu de dare su contributu issoro a su progetu.

Immoe però est cumentzada sa fase duos, e a pustis de is domos a un’èuru, su prètziu simbòlicu at a pertocare is pesones de abitatziones (una trintina a disponimentu), ma fintzas unos binti locales cummertziales. S’initziativa, intregada massimamente a italianos, inglesos, ispagnolos e àrabos, serbit pro induire is istràngios a investire in sa bidda de sa provìntzia de Nùgoro, tramudende sa residèntzia issoro a Ollollai. Pro chimbe annos is atividades cummertziales noas ant a tènnere isgràvios pro su pagamentu de is pesones de is locales, e a pustis su costu de s’afitu at a èssere sugetu a is règulas de su mercadu (prus a mancu 250 èuros).

Sa punna, at naradu in una nota de imprenta su responsàbile àreas montanas de Aepi Efisio Arbau, “est sa de dare una risposta importante e lestra a is problemas de s’ispopulamentu, isfrutende fintzas finantziamentos istatales e regionales chi puntant a intzentivare natalidade e residèntzia in is biddas”. Tra is vantàgios pro chi partètzipat a s’initziativa ddoe sunt bonos triennales pro is pipios, libros de testu a indonu, contribuidos a su trasportu iscolàsticu, fainas didàticas e de recreu.

Foto: http://www.comune.ollolai.nu.it/


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*