Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Adiosu Gigi Riva: òmine, sardu, mitu

Unu mitu. Nemos at a èssere comente a isse, finas chi s’ispera est de ddu torrare a bìdere unu comente a Gigi Riva. S’òmine s’est mortu oe in Casteddu, teniat 79 annos. Una nova chi at betadu tristura in totu sa Sardigna e non isceti pro sos tifosos de fùbalu.

Pro ite Gigi Riva prus che un’òmine e unu giogadore (tenet su record de gol cun s’Italia) est istadu un’esèmpiu de contare a sos prus piticos pro ddis fàghere cumprèndere ca, in tempus de giogadores chi si bendent pro chentinas de milliones, su dinari non podet comportare a totus.

S’istòria de Riva est s’istòria de unu pitzocu nàschidu in Leggiuno (Lombardia) e arribadu a Sardigna in su 1963 cando teniat 19 annos. Comente fiat arribbadu fiat prontu a si nche torrare a domo: “Custa est s’Africa” aiat pensadu comente naradu tempus a pustis in un’intervista. E però cussa terra pòbera e ismentigada in pagu tempus pro Gigi Riva est divènnida domo.

“Nche mutiant pastores e bandidos in totu s’Itàlia e deo mi arrennegaia. Sos bandidos faghiant sos bandidos pro fàmene, ca tando b’aiat fàmene meda, comente a oe etotu a dolu mannu. Su Casteddu fiat totu pro totus e deo aia cumpresu chi non podia negare sas ùnicas ditzas a sos pastores. Diat èssere istadu lègiu a mi nche andare dae Casteddu, mancari totu su dinari de sa Juventus. A pustis de cada partida mi nde beniat Allodi chi mi naraiat “Telefonemus a Boniperti”. Ma deo no apo mai tentu duda e non mi nde so mai pentidu.

Custas paràulas naradas dae Riva nos faghent cumprendere comente aiat cumpresu sos sardos e pro ite aiat seberadu de abarrare cun cussos “pastores”. Riva dae su 1963 at coladu totu sa vida sua in Sardigna ue in su 1970 at donadu a su Casteddu s’ùnicu iscudetu de s’istòria sua: unu resurtadu istòricu pro s’isport sardu e italianu pro ite pro sa prima borta un’iscuadra de su Sud Italia binchiat sa Serie A.

Davide contra a Golia ant naradu medas bortas. Aici est istadu pro totu sa gente chi moviat dae sa Sardigna pro agatare traballu a su Nord e a s’ispissu fiat castiada a mala manera e posta a una parte. Cussa gente aiat tentu onore a bìdere su Casteddu bìnchere contra a sas iscuadras de sos meres: un bisu chi como fiat beru.

Rombo di Tuono, comente dd’aiat numenadu Gianni Brera, est resèssidu a devènnere unu sìmbulu de una terra. Est pro custu chi sa Regione at detzìdidu de li dare in su 2005 sa tzitadinàntzia onorària e in cuddu matessi die su Casteddu at retiradu sa màllia nùmeru 11, bestida dae Riva cando giogaiat.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...