Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

“M’apo fatu Facebook in sardu in su telefoneddu” Un'aplicatzione noa pro is telefoneddos Android at megioradu meda sa versione de Facebook in sardu. Unu collaboradore de Istòrias dd'at proada e custu est su resurtadu.

Facebook in sardu

“M’agradat” e “Cumpartzi”, imbetzes de “Mi Piace” o “Condividi”. Tèngio Facebook in sardu dae una pariga de annos. S’idea de is voluntàrios de ‘Fb in Sardu’ est pràghida in deretura a gente meda: gràtzias a s’interessu generale (belle 20.000 agradessimentos in sa pàgina), Facebook at permìtidu sa bortadura, e sa versione in limba sarda est a disponimentu de totus giai dae 5 annos.

Unu traballu mannu meda: totus is testos sunt a norma e ònnia paràula est istada traduida in modu màstrinu, sighende s’istandard ortogràficu. B’at galu carchi faeddu in inglesu, pro more chi sa prataforma càmbiat de tantu in tantu sa dispositzione de is trastos, opuru s’agiunghet calicuna funtzionalidade noa. Ma is voluntàrios sunt semper traballende pro ddu megiorare, e is tradutziones sunt andende a dae in antis.

Martine Faedda e Lisandru Beccu ant contadu in unu vìdeu comente est nàschida s’idea de traduire Facebook in sardu:

https://www.facebook.com/478632782274655/videos/405985400324303/

Una grandu balentia duncas, Facebook in sardu aiat però unu difetu: si podiat impreare in s’elaboradore e in is dispositivos mòbiles petzi cun unu programma pro navigare in sa rete (Chrome o Internet explorer).

Ma dae una chida, a su mancu pro is dispositivos Android, custu istorbu non nch’est prus. Is voluntàrios ant fatu a ischire de àere rimediadu a su problema gràtzias a un’aplicatzione noa: MaterialFB.

“Sa app – si leghet in sa nota facebook de sa pàgina Aplicatziones in Sardu– bos permitit de impreare su contu bostru comente chi siais impreende unu navigadore (browser), ma cun medas funtzionalidades discansosas in prus e, dae oe, fintzas in sardu”. Bastat a sighire custos inditos.

Comente impostare MaterialFb in limba sarda

1 – Iscarrigade MaterialFb dae innoe e installade·lu
2 – Intrade in su contu bostru
3 – Aberide su menù laterale a manca
4 – Intrade in sas impostatziones (incarchende in s’ùrtimu elementu)
5 – Intrade in sa lista de sas limbas (“Change app language”) e isseberade su sardu (“Sardinian”)
6 – Serrade e torrade a abèrrere s’aplicatzione

Fatu. Como ais a pòdere impreare Facebook in sardu fintzas in sos dispositivos Android bostros.

L.M.

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...