Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Tortolì, Gigi Pirroni presentat s’ùrtima òpera sua, “Il Ventennio fascista in Ogliastra”

Istòrias de amministradores, soversivos, antifascistas e cunfinados ogiastrinos, in s’ùrtima òpera de s’iscritore biddamannesu

Giòbia 25 de abrile, a ora de is 18.00, in s’Auditòrium de su Cunsòrtziu Industriale Provintziale de s’Ogiastra, Gigi Pirroni at a presentare s’ùrtima òpera sua a tìtulu “Il Ventennio fascista in Ogliastra. Amministratori – Sovversivi – Antifascisti – Confinati”,  cun sa collaboratzione s’A.N.P.I. – Nùgoro/Ogiastra. S’illustratzione in sa cobertina est de su pintore Francesco del Casino.

Paris cun s’autore ant a intervènnere Luigi Vacca, responsàbile ANPI Ogiastra, Salvatore Corrias, Cunsigeri Regionale e, in serrada, Piero Cossu, Presidente de sa Cummissione Natzionale de Garantzia ANPI. Coordinat sa giornalista Giusy Ferreli.

In custu ùrtimu traballu suo, imprentadu de Grafica del Parteolla, Gigi Pirroni analizat is annos de sa ditadura fascista in Ogiastra, unu perìodu chi at cunditzionadu meda sa vida e s’istòria de custa regione istòrica de sa Sardigna. In su cuntestu de unu règimene totalitàriu, sunt essidas a campu figuras de amministradores fideles a su règimene, ma fintzas rebellos, antifascistas chi ant paradu fronte a sa ditadura. Su testu, arrichidu dae fotografias de època fintzas inèditas, in prus de pònnere a notu fatos e momentos dinnos de remonu, tzèlebrat peri personalidades de s’antifascismu ogiastrinu ismentigadas o, a bias, disconnotas.

Luigi Pirroni, nàschidu in Biddamanna Strisàili, a pustis de su cunsighimentu de su diploma de Peritu Chìmicu in s’Istitutu Industriale de Tortolì, traballat in tzentrale Enel de su Frumendosa. A pustis de duos annos cunsighit unu segundu diploma de Peritu Eletrotècnicu acanta s’Istitutu Dionigi Scano de Casteddu. Sa passione sua pro sa fotografia dd’at portadu a fòghere una chirca imàgines istòricas de su fràigu de su Batzinu de s’Artu Frumendosa, agabbadu  cun una mustra fotogràfica pro is 50 annos de s’impiantu in su 1999. In su 2015 at publicadu su libru “Storia e storie del Bacino Alto Flumendosa” e, in su 2021,  “Villagrande, una gioventù in guerra”, basados subra chircas aprofundidas in is archìvios militares e istatales. In su 2021, intradu a su Diretivu Provintziale de s’ANPI Nùgoro Ogiastra, at inghitzadu una chirca subra de su Bintènniu fascista in is 22 comunos de s’Ogiastra.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Atualidade

«Emergèntzias e oportunidades» in sa mirada sua. Ma sos amministradores unidos sufrint sos sèberos de Casteddu e de Roma, in ue sunt partzidos

Isport

Ruju-biaitos in foras de sos play off

Isport

Su campione de s’ìpica sarda e italiana teniat 64 annos Su fantinu de Lanusè, classe 1960, si nch’est mortu giòbia su 23 de maju, pro...

Atualidade

Istrumada atzessìbile e segura comente diritu umanu fundamentale. Initziativa de sos tzitadinos europeos. Sa campagna “My Voice, My Choice” dat a is tzitadinos europeos...