Barca contra a sa roca, naufràgiu in su mare de Torre dei Corsari 📸 Misteru pro un'imbarcatzione afundada pro mori de sas undas e de su bentu. A intru no bi fiat nisciunu. Sos vigiles de su fogu sunt chirchende su meri

T'est pràghidu s'artÏculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrÏere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie¡nos una lÏtera a redatzione@istorias.it.