Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Sa carriera de Joe Perrino

Joe Perrino, nùmene de arte de Nicola Macciò, est nàschidu in Casteddu su 8 de abrile de su 1965. Cantautore e atore, in su 1984 at fundadu sa banda beat-gardage Joe Perrino and The Mellowtones.

In su 1986 pùblicant su primu album cun s’Ira Records de Firenze: Rane N Roll. Si tràmudat a Londra e comintzat una collaboratzione cun sos Horse London e, pagu tempus a pustis, cun su chiterrista anglo-americanu Perri Boyesen, cun su cale at a fundare sa banda The A.D. Show.

Finida s’esperièntzia in s’istràngiu, Joe Perrino torrat a Itàlia e paris cun una truma de giòvanos mùsicos fundat su grupu Elefante Bianco (1995). Durante sa fase discendente de sa truma, Joe printzìpiat su progetu “Un operaio romantico” furriende sos cuntzertos suos a òperas mùsicu-teatrales.

A s’agabbu de sos annos Noranta comintzat un’àteru progetu, “Canzoni di malavita”, in ue recùperat petzos betzos de sa malavita, cantzones disisperadas a bortas irònicas chi benint torradas a arrangiare in forma de cantzone bera e pròpia.

In su mese de ghennàrgiu de su 2021 est essidu pro Freecom Music su vol. 3 de custu percursu. In sa carriera longa sua Perrino publicadu 18 discos e interpretadu 8 film, ultres a medas ispetàculos teatrales.

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...