Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Sa carriera de Joe Perrino

Joe Perrino, nùmene de arte de Nicola Macciò, est nàschidu in Casteddu su 8 de abrile de su 1965. Cantautore e atore, in su 1984 at fundadu sa banda beat-gardage Joe Perrino and The Mellowtones.

In su 1986 pùblicant su primu album cun s’Ira Records de Firenze: Rane N Roll. Si tràmudat a Londra e comintzat una collaboratzione cun sos Horse London e, pagu tempus a pustis, cun su chiterrista anglo-americanu Perri Boyesen, cun su cale at a fundare sa banda The A.D. Show.

Finida s’esperièntzia in s’istràngiu, Joe Perrino torrat a Itàlia e paris cun una truma de giòvanos mùsicos fundat su grupu Elefante Bianco (1995). Durante sa fase discendente de sa truma, Joe printzìpiat su progetu “Un operaio romantico” furriende sos cuntzertos suos a òperas mùsicu-teatrales.

A s’agabbu de sos annos Noranta comintzat un’àteru progetu, “Canzoni di malavita”, in ue recùperat petzos betzos de sa malavita, cantzones disisperadas a bortas irònicas chi benint torradas a arrangiare in forma de cantzone bera e pròpia.

In su mese de ghennàrgiu de su 2021 est essidu pro Freecom Music su vol. 3 de custu percursu. In sa carriera longa sua Perrino publicadu 18 discos e interpretadu 8 film, ultres a medas ispetàculos teatrales.

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...