Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Sa carriera de Joe Perrino

Joe Perrino, nùmene de arte de Nicola Macciò, est nàschidu in Casteddu su 8 de abrile de su 1965. Cantautore e atore, in su 1984 at fundadu sa banda beat-gardage Joe Perrino and The Mellowtones.

In su 1986 pùblicant su primu album cun s’Ira Records de Firenze: Rane N Roll. Si tràmudat a Londra e comintzat una collaboratzione cun sos Horse London e, pagu tempus a pustis, cun su chiterrista anglo-americanu Perri Boyesen, cun su cale at a fundare sa banda The A.D. Show.

Finida s’esperièntzia in s’istràngiu, Joe Perrino torrat a Itàlia e paris cun una truma de giòvanos mùsicos fundat su grupu Elefante Bianco (1995). Durante sa fase discendente de sa truma, Joe printzìpiat su progetu “Un operaio romantico” furriende sos cuntzertos suos a òperas mùsicu-teatrales.

A s’agabbu de sos annos Noranta comintzat un’àteru progetu, “Canzoni di malavita”, in ue recùperat petzos betzos de sa malavita, cantzones disisperadas a bortas irònicas chi benint torradas a arrangiare in forma de cantzone bera e pròpia.

In su mese de ghennàrgiu de su 2021 est essidu pro Freecom Music su vol. 3 de custu percursu. In sa carriera longa sua Perrino publicadu 18 discos e interpretadu 8 film, ultres a medas ispetàculos teatrales.

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018