Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Torrare a donare bellesa a sos burgos abbandonados: Masuddas tenet unu progetu

Un’oportunidade pro parare fronte a su spopolamentu e torrare a pesare sos burgos abbandonados de sa Sardigna. Su Comunu de Masuddas, pagu prus de milli abitantes in su territòriu de Aristanis, presentat sa candidadura sua e pedit a tzitadinos, impresas e assòtzios de leare parte a un’addòbiu pùblicu pro organizare unu progetu cumpartzidu.

Sa Regione difatis at publicadu un’avisu pro seberare unu progetu de rigeneratzione culturale, sotziale e econòmica de sos burgos abbandonados e a arriscu abbandonu, finantziadu cun su dinari de su Pnrr, su pranu natzionale cuncordadu pro torrare a fàghere partire s’economia a pustis de sa pandemia de su virus Corona.

“Creimus chi su coinvolgimentu de sa populatzione siat sa base pro partetzipare a custu bandu” faghet ischire s’amministratzione: “Su tzentru istòricu de Masuddas tenet totu sos recuisitos pro partetzipare a sa manifestatzione de interessu” sutalìniant.

Masuddas oe

S’avisu, dedicadu a burgos piticos chi tenent màssimu 300 domos, bolet promòvere progetos pro sa rigeneratzione, valorizatzione e gestione de su patrimòniu de istòria, arte, cultura e traditziones chi custas biddas tenent. Paris cun s’obietivu de amparare su patrimòniu culturale, sa punna est de promòvere sa crèschida sotziale e econòmica chirchende de parare fronte a su spopolamentu.

Su Ministeru de sa Cultura ponet a disponimentu dinari pro finantziare unu progetu pro ogna Regione de Itàlia. A su mègius progetu at a andare 20 milliones de èuru. Sos Comunos chi bolent presentare dimanda ddos podent fàghere finas a su 2 de freàrgiu 2022. Inoghe su ligàmene pro nde ischire de prus: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018