Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sa Die de ocannu. Ans: «Abbisongiamus de su contributu de totus»

S’Assemblea at aprontadu una prataforma pro collire su sustegnu netzessàriu

Ocannu su 28 de abrile ruet de domìniga. Duncas non b’at problema pro sos pitzinnos in iscola. E ocannu su 28 est su primu cun sa Giunta noa chi galu sunt a la fàghere ma chi a cando a tando carchi delìbera la dêt àere finamentas fata. Duncas ancora no ischimus cale at a èssere s’assentu de una Regione annoada pro su chi pertocat sa tzelebratzione natzionale nostra. Todde at a faeddare in sardu in àula? Sa die l’ant a dedicare a chie o a ite? A bìdere istemus. Gasi comente a bìdere tocat ite tipu de polìtica linguìstica (sa primu identidade de unu pòpulu) nd’at a essire a campu.

Peristantu chi s’istitutzione autonomìstica noa si presentet in contu de custas chistiones, b’at de nàrrere chi ddoe at chie s’est movende…in autonomia. E non dae como. S’Assemblea natzionale sarda, pro nàrrere, in custos annos at organizadu eventos ammentende, tzelebrende e faghende connòschere sas acontèssidas de cussa die de 230 annos a como, gasi de importu pro su pòpulu sardu intreu.

«Ocannu puru – narant – bolimus prenare su tzentru de Casteddu de banderas e ghirlandas, fàghere mùsica peri is caminos, atividades culturales, passigiadas a tema e meda àteru». Pro custu est chi Ans at aprontadu una prataforma pro collire su sustegnu netzessàriu. «Pro fàghere de Sa Die una festa manna ocannu puru, abbisongiamus de su contributu de totus. Sceti s’agiudu bostru nos at a permìtere de realizare una cosa ispantosa. Cada contributu, mannu o piticu chi siat, nos at a acurtziare a s’obietivu de festare sa die nostra, comente is irlandesos festant Santu Patritziu, is catalanos sa Diada e is olandesos sa Festa de su Re».

«Sa Die de sa Sardigna – serrant is de Ans – est sa die de su Pòpulu Sardu, istituida pro ammentare is fatos de su 28 de abrile de su 1794, cando sa Sardigna e is Sardos, cun coràgiu e determinatzione aiant giagaradu is opressores piemontesos».


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...