Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Aliga in sa plàia de S’Archittu, proibidu papare e bufare Sa detzisione resoluta de su sìndigu de Cùglieri pro firmare su caddotzimine

Proibidu papare e bufare in sa plàia. Sutzedet in S’Archittu, mare de cartulina in su territòriu de Cùglieri in Aristanis. Aici at detzìdidu cun un’ ordinàntzia su sìndigu Giovanni Panichi.

Cun sa punna de “tutelare su monumentu naturale de S’Archittu” su primu tzitadinu at detzìdidu de proibire de batire màndigu e bèvidas a su mare. Sos trasgressores incurrent in una multa tra sos 25 e sos 500 èuros.

“S’Archittu – est iscritu in su documentu – est unu logu de bellesa rara, de balore ambientale e naturalìsticu. In s’istadi sutzedit semper chi sa gente lassat àliga de onni tipu”. Custa sa resone de sa proibitzione.

De lèghere