Est sardu su campione mundiale de ginnàstica

Unu sardu at bìnchidu sa medàllia de oro de ginnàstica in sa disciplina de su corpus lìberu. Nicola Bartolini at conchistadu su tìtulu de campione in su mundiale de Kitakyushu, in Giapone. Su ginnasta sardu at fatu unu puntègiu de 14.800, arribbende a in antis de su giaponesu Kazuki Minami pro 33 millèsimos.

Nicola Bartolini tenet 25 annos e est nàschidu in Casteddu, cun issu est su prima borta in s’istòria de sa Ginnàstica italiana chi un’atleta binchet s’oro in su corpus lìberu. S’ùrtimu bota chi s’Itàlia fiat pigada in su pòdiu in custu isport fiat istada in s’editzione de Dortmund 1966, cun Franco Menichelli, mentras s’ùrtima vitòria asula in unu campionadu de su mundu de artìstica pro òmines est de Jury Chechi a sos aneddos de Losanna in su 1997.

“So campione de su mundu, so campione de su mundu — l’at naradu Nicola prus de una bia cando non li pariat a beru de àere fatu unu resurtadu de importu aici mannu — Non tèngio paràulas pro ispiegare sa cuntentesa mea. Est istadu difìtzile, ma apo tentu fintzas fortuna, chi serbit semper. Chèrgio torrare gràtzias a totu s’iscuadra de su tzentru tènnicu de Milanu e a su presidente de sa federatzione”.


Pro Nicola est sa de bator partetzipatziones mundiale, a pustis de cussa de Istocarda in su 2019, Glasgow 2015 e Nanning 2014, paris cun s’iscuadra chi pro una positzione ebbia non s’est cualificada a Tòkyo 2020. “Apo iscritu s’istòria de s’artìstica maschile italiana. Como chèrgio chi fatzant un’istàtua cun sa cara mea”, narat brullende. “Custa medàllia la dèdicu a sa famìlia mea, a s’isposa mea, a s’allenadore Paolo Pedrotti, a Alberto Busnari, a totu sos pitzocos de Milanu, a sos chi sunt cun megus inoghe in Giapone e a Paolo Bucci, chi est semper prontu a mi tèndere sa manu”.


Sa sotziedade Amsicora de Casteddu, in ue Bartolini est crèschidu, at iscritu unu massàgiu in Facebook: “Oe est una die importante pro sa ginnàstica italiana e una die ispetziale pro s’isport sardu”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*