Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Un’azienda sarda chi produit orrosu est intrada in sa revista Forbes

Reconnoschimentu importante pro ‘Riso Passiu’. S’azienda aristanesa fundada in su 1975 dae Genesio Passiu, cun 130 ètaros de propiedade, intrat in sa classìfica de sos 100 primores italianos de Forbes 2022, ùnica impresa de su setore de s’arrosu in Itàlia remonada dae sa rivista istadunidensa de economia.

S’editzione italiana de sa rivista famada pùblicat ogni duas chidas artìculos de cultura econòmica, e in prus sas classìficas de sas mègius impresas. Si tratat de unu traguardu de importu pro s’azienda aristanesa, premiada pro èssere resèssida a avalorare sos produtos de su territòriu.

Satisfatu meda Felice Passiu, titulare de sa sotziedade e responsàbile cummertziale e tècnicas de mercadu: “Pro s’arrosu nostru su de èssere istados seletzionados tra sos 100 primores italianos de Forbes est un’importante vetrina a livellu natzionale e internatzionale. Custu reconnoschimentu, chi cumpartzimus cun totu s’iscuadra, est unu bàntidu pro sa terra nostra e at a èssere de ispetu bonu pro sos progetos benidores nostros”.

Gràtzias a s’agiudu professionale de ‘So Wine Isco Food’, sunt istados seletzionados sos 100 primores italianos, partzidos in bator categorias: hotel, ristorantes, produtos alimentares e binos. In su nùmeru nou de freàrgiu 2022, Forbes Italia at publicadu paris cun su volùmene 52 sa lista de sos 100 primores italianos de su “food & wine”, chi rapresentant una vetrina privilegiada de sas realidades italianas.

Su fascìculu est una “fotografia” de is mègius produtos italianos, binu e màndigu e de s’ospitalidade, ma fintzas de s’imprenditorialidade prus rafinada e atenta a su chi càpitat in s’ambiente nostru”.
Dae sos annos Setanta s’azienda agrìcula Passiu s’est donada a coltivare arrosu cando galu fiat pagu difùndidu in Sardigna. In su 2015 Felice Passiu, su fìgiu prus mannu, at dadu vida a su progetu “Riso Passiu” paris cun su frade Andrea, responsàbile de sa produtzione, e cun su babbu Genesio. In sas terras de s’azienda, in su Campidanu de Aristanis, benint coltivadas siat variedades istòricas de sa risicoltura italiana, siat variedade prus reghentes, ognuna cun caraterìsticas particulares.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018