A pustis de chimbe dies in mare sa Alan Kurdi arribat in Sardigna In sa nae ddoe sunt 125 migrantes sarbados in su Mediterràneu serente is costas de sa Lìbia.

“Sa Alan Kurdi at a lòmpere in su portu de Arbatassa in Sardigna. Is autoridades italianas nch’ant mutidu martis a mesu note pro discùtere de su ‘coordinamentu’ a pustis de chimbe dies e pro donare a sa nae un’amparu dae su tempus malu”.

Cun custu messàgiu publicadu cun unu tweet, s’organizatzione Ong tedesca Sea Eye eris at decraradu de àere retzidu su permissu de isbarcare in Sardigna. In unu primu tempus sa nae depiat isbarcare in su portu de Arbattasa, posca però comente portu de arribu est istadu seberadu cussu de Terranoa.

In sa nae Alan Kurdi nche sunt meda pipios. Figura dae su profilu Twitter de Sea Eye.

Difatis su ministeru de s’Internu italianu, at autorizadu s’isbarcu a sa Alan Kurdi chi batit 125 migrantes. Dae su matessi Ministeru narant narant chi est cumentzada sa protzedura europea pro cumpartzire is persones in is àteros paisos de s’unione. Custu balet pro su 80% de is migrantes de sa nae chi sunt istados sarbados tra su 19 e su 20 de cabudanni in su mare serente de sa Lìbia.

A pustis chi aiat sarbadu 125 persones, de custos 62 sunt minores, sa Alan Kurdi aiat mutidu su Tzentru de coordinamentu pro su sucursu marìtimu de “Itàlia, Malta, Germània, Frantza, e puru su Ministeru de is èsteros tedescu”, pedende unu portu seguru, “ma niunu de issos aiat rispostu a sa rechesta de agiudu”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*