Sa tziviltade nuràgica in s’Unesco, unu passu in antis

Su primu passu pro more chi a sa tziviltade nuràgica bèngiat reconnotu su deretu suo a intrare a fàghere parte de su patrimòniu de s’umanidade est istadu fatu. Dd’at annuntziadu cun custos faeddos Pierpaolo Vargiu, presidente de “La Sardegna verso l’Unesco: “Est dereta de arribbare sa noa chi isetaìamus: su màrchiu istraordinàriu de s’identidade sarda, est istadu insertadu oe in sa “lista de is tentativos” de s’Unesco.

“In custu momentu de cuntentu- at agiuntu Vargiu- est dovere a torrare gràtzias prima de totu a su traballu acumpridu dae su Comitadu Sientìficu nostru, coordinadu dae is professores Ugas, Zucca e Depalmas e a sa mobilitatzione ispantosa e unitària de is sìndigos, de is cussìgios de totu sos comunos de sa Sardigna, de su Consìgiu, de sa Giunta e de sa Presidèntzia regionale, de sas Universidades sardas, de su mundu de s’iscola, de s’economia e de sos assòtzios chi ant cun passione e impinnu ant donadu coddu a unu disafiu chi podet cambiare a beru su benidore de sa Sardigna”.

“Su de èssere amìtidos in sa ‘lista de sos tentativos’ – sighit Vargiu- est unu primu passu importante, ma su percursu chi at a giùghere s’ìsula nostra a Parigi est longu e ischimus chi pro lòmpere a s’obietivu nostru ddoe tenet galu meda traballu de fàghere. A ogna contu semus pregiados pro unu resurtadu chi prèmiat s’aficu cumpartzidu chi at unidu totu sos sardos, dae sas tzitades a sas biddas pitica, dae Tàtari a Casteddu, totus unidos in nùmene de una grandu prospetiva comuna”.

“Immoe su disafiu – concruit Vargiu- est de puntare prus in artu: sa tziviltade nuràgica depet èssere reconnota “patrimòniu de s’umanidade” dae s’Unesco, ma mescamente depet devènnere s’elementu de promotzione de s’ìsula Nostra pro portare a in antis unu progetu nou de isvilupu sustenìbile, chi tenet fundamentu in is raighinas nostras e in cosas de primore de s’ìsula”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*