Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Amazon aberit unu magasinu nou in Casteddu e at a assumere 100 persones Sa sotzietade sìghit a s'ismanniare in Sardigna a pustis de su servìtziu clientes abertu in su 2013.

Sa Sardigna praghet meda a Amazon chi in su mese de ledàmene chi benit at a abèrrere unu depòsitu nou in Casteddu. A pustis de su servìtziu pro is clientes inchingiadu in su 2013, acanta traballant milli persones cun cuntratu fissu, tra una pariga de meses ant a èssere pigadas àteras chentu persones pro traballare in unu depositu nou.
Dd’at annuntziadu sa sotziedade de Jeff Bezos etotu. Amazon, in su magasinu de prus de 6.000 metros cuadrados, at a assùmere 30 persones in tres annos e àteras 70 ant a èssere pigadas a traballare dae ditas forniduras de Amazon comente autistas a tempus indeterminadu.

“In unu momentu difìtzile che a custu – at naradu Gabriele Sigismondi, responsàbile de Amazon Logistics in Itàlia — pensamus chi s’annùntziu de s’abertura de unu depòsitu de ismistamentu in Casteddu siat de importu mannu pro pòdere garantire a is clientes nostros unu servìtziu galu prus efitziente”. Una noa chi est pràghida meda peri a su sìndigu de Casteddu, Paolo Truzzu: “So pregiadu chi una sotziedade comente Amazon apat detzìdidu de sighire a investire in s’àrea metropolitana de Casteddu e in su sud de sa Sardigna. So cuntentu chi bèngiant assùmidos giòvanos sardos. Su Comunu est prontu a collaborare e cuncordare ideas e progetos chi potzant favorèssere àteros investimentos”.

Dae oe in su situ www.amazon.jobs si podet giai presentare sa candidadura pro unu postu de dirigente. Is domandas pro is postos de operadore de magasinu, imbetzes, s’ant a pòdere presentare in is meses chi benint.

L. M

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Iscientzia&Tecnologia

Sa calidade de s’ambiente, sa salude, su rispàrmiu, sa diminutzione de sos intzidentes, sa dificultate pro agatare unu parchègiu, pòdere gosare a su mègius...

Cultura

Torrat un’eventu chi in su perìodu de su virus Corona est mancadu a totu sos sardos, mescamente a sos casteddajos. Monumentos abertos, sa grandu...

Atualidade

Best – Biking Experience Sardinia Tourism est sa prima rete sarda de albergos pro tziclistas nàschida pro si gosare, pedalende, is prendas istòricas, naturalìsticas...

Atualidade

“Est comente chi totus is abitantes de Santu Pedru, o Dèsulu, s’esserent tramudados foras dae s’Ìsula”. Ismànniat su declinu demogràficu in Sardigna. Is datos...