Andrea Mura bogau a sonu de corru dae su M5S. “A domo chini no sighit is règulas” Posca is decraros de su velista sardu, "fatzo polìtica in barca", su movimentu chimbe isteddos nche ddu bogat

“Mura a foras dae su Movimentu: chini non sighit is règulas andat a domo”. Cun custas paràulas publicadas in facebook Mario Puddu, su coordinadore de su M5s in Sardigna, narat chi Andrea Mura no faghet prus banda de su movimentu. “Andrea Mura – iscriet Puddu – fiat istadu candidadu pro fàghere su parlamentare de sa Repùblica italiana, a patu de sighire pretzisas règulas: sa diminutzione de s’istipèndiu e s’impignu costante in Parlamentu. Cun àteras fortzas polìticas est posìbile fàghere intreas carreras polìticas sena andare in Parlamentu, ma non cun su Movimentu 5 Isteddos. Cun nois – concluit – abarrat isceti sos chi sighit sas règulas. Pro chi bolet solu una poltrona non b’at tretu”.

Aici Mura at a pagare s’intervista a La Nuova Sardegna a sa cuale aiat naradu, giustifica•nde•si pro is numerosas ausèntzias dae sa Camera, chi issu faìat polìtica andande a barca a vela comente testimonial contra a s’incuinamento de su mare.  Eris, posca sa polèmica lompia finas in sos giornales natzionales, Mura aìat naradu chi su Movimentu ddu aiat lassadu a solu e chi s’intervista fiat una fake news.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.