Puigdemont arrestadu e liberadu in Sardigna

Est duradu unas binti oras s’arrestu de Carles Puigdemont, s’ex presidente de sa Catalugna chi giòbia coladu, a arribbu suo in Sardigna, est istadu firmadu e postu in presone.

Puigdemont in su 2017 si fiat fuidu dae Bartzellona e si fiat refugiadu in Bèlgiu pro si sarbare dae sa Giustìtzia ispagnola a pustis de su referendum de su 2017 pro s’autodeterminatzione sa Catalugna dae s’Ispagna. Sa consultatzione fiat istada decrarada illegìtima dae Madrid, pro ite non prevìdida dae sa Costitutzione, e aiat causadu a s’arrestu de medas esponentes de su guvernu catalanu, fintzas si paret unu fatu antistòricu su de èssere arrestados pro reatos polìticos.

Mancari in esìliu, in su 2019 Puigdemont est istadu elèghidu deputadu de su Parlamentu europeu, ma s’eletzione sua no est istada reconnota dae s’Ispagna. Sende chi s’incàrrigu de europarlamentare previdet un’immunidade, Puigdemont no at tentu problemas. Dae su mese de trìulas però su Tribunale de s’Unione Europea at retiradu custa garantzia, sententziende chi non nche diat dèpere èssere su perìgulu de èssere persighidu dae sa Giustìtzia belga o de un’àteru Paisu de sa Ue.

Cosa chi imbetzes est acontèssida pròpiu in Sardigna. De ogni manera sa giùighe de sa Corte de Apellu de Tàtari at cunsideradu chi non b’at motivu pro fàghere abarrare in càrtzere a su polìticu catalanu o pro ddu sutapònnere a calicuna mesura cautelare.

Su bator de santugaine su matessi Tribunale de Tàtari at a detzìdere subra sa rechesta de ‘estraditzione’ fata dae s’Ispagna. Una rechesta definida “birgongiosa” dae Puigdemont chi in un’interventu fatu oe in Aristanis durante s’atopu cun sa Corona Logu (s’assòtziu de is amministradores indipendentistas sardos) at torradu a sutaliniare ca su caminu pro una Catalugna indipendente at a èssere isceti democràticu e sena violèntzia. Eris in S’Alighera s’ex presidente de sa Generalidat at leadu parte a s’Adifolk, sa manifestatzione de sa comunidade catalana, acanta est istadu acòllidu cun una grandu festa dae is aligheresos.

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*