Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Eletziones. Cuartu, Nùgoro e Portu Turre andant a su ballotàgiu

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e lunis 25 e 26 de su mese de ladàmine: Cuartu Sant’Aleni, Nùgoro, Portu Turre andant a su segundu turnu, in ognuna de custas tzitades nemos de is candidados est renèssidu a otènnere su 50% de is votos.

In Cuartu Christian Stevelli (tzentru-dereta) est in vantàgiu, sighidu però dae Graziano Milia chi ghiat una lista tzìvica. In Nùgoro, Andrea Soddu, sìndigu finas a oe, est primu, ddu sighit Pietro Sanna. In Portu Turre si dda giogant Alessandro Pantaleo de su tzentru-dereta e Massimo Mulas de su tzentru-manca. In Sestu imbetzes est giai sìndiga pro sa de duas bortas Paola Secci (tzentru-dereta).

Abetende is resurtados finales, est seguru ca s’astensionismu est istadu su beru binchidore. In totu is 156 Comunos interessados at votadu su 59,1% contra su 65% de is eletziones amministrativas coladas. Unu fatu chi diat pòdere dipèndere puru dae sa pandemia de su Coronavirus.

Lìgi puru: In Sardigna 156 Comunos sèberant su sìndigu nou

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...