Eletziones. Cuartu, Nùgoro e Portu Turre andant a su ballotàgiu

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e lunis 25 e 26 de su mese de ladàmine: Cuartu Sant’Aleni, Nùgoro, Portu Turre andant a su segundu turnu, in ognuna de custas tzitades nemos de is candidados est renèssidu a otènnere su 50% de is votos.

In Cuartu Christian Stevelli (tzentru-dereta) est in vantàgiu, sighidu però dae Graziano Milia chi ghiat una lista tzìvica. In Nùgoro, Andrea Soddu, sìndigu finas a oe, est primu, ddu sighit Pietro Sanna. In Portu Turre si dda giogant Alessandro Pantaleo de su tzentru-dereta e Massimo Mulas de su tzentru-manca. In Sestu imbetzes est giai sìndiga pro sa de duas bortas Paola Secci (tzentru-dereta).

Abetende is resurtados finales, est seguru ca s’astensionismu est istadu su beru binchidore. In totu is 156 Comunos interessados at votadu su 59,1% contra su 65% de is eletziones amministrativas coladas. Unu fatu chi diat pòdere dipèndere puru dae sa pandemia de su Coronavirus.

Lìgi puru: In Sardigna 156 Comunos sèberant su sìndigu nou

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*