Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’istòria de su mercantili iscolliau in s’ìsula de Santu Antiogu

Bentu lègiu e undas artas meda ant postu in unu trèulu mannu unu mercantili chi su 23 de su mese de nadale fiat navighendi in su Mediterràneu. Sa nave est acabada contra a is iscòglios de s’ìsula de Santu Antiogu e a pustis de cincu dies est ancora firma.

Sa nave est sa Cdry Blue e tenit bander italiana. Su 23 fiat partia dae Casteddu, aundi aiat sbarcau unu càrrigu de caffè, posca si fiat posta conca a sa Spagna. Sas conditzionis lègias de su tempus aiant costrintu su comandante a nci torrai in su portu ma candu aiat detzisu fiat tropu a tardu: sa nave fiat giai iscolliada. A intru de sa nave nci fiant doxi personas de s’ecuipàgiu chi sunt istadas sarbadas dae da Capitaneria di Porto e dae sa Protetzione civile: po nce ddas bogai ant impreau duas barcas e unu elicoteru.

Su trèulu prus mannu immoe est a bogai dae is iscòglios sa nave. S’arriscu est chi podit tenni carchi stampu e ndi podit bessire a foras sa nafta in su mari. In nd’unu primu tempus fiat bessia sa boxi de unu sversamentu mannu, un’ipotesi chi aiat allertau fintzas su primu ministru de s’Ambiente Sergio Costa. Pagu prus a tardu in sa chistioni fiat intervènniu su sìndigu de su Comunu de Sant’Antiogu narendi chi “nci funt sversamentus piticus de nafta, su caddotzimini est sceti a inghìriu de sa nave”. Comenti nai: su problema nc’est ma no est unu disastru. Po immoi.

Dae custus fueddus funt passaus cuatru dies e su mercantili est ancora incagliau. Depiat essi bogau oi ma su bentu, tropu forti a beru, at impediu a is òmines de sa nave sucurridora Jif Helios de nci artziai a pitzus. A custu puntu est de importu mannu sa letura de s’iscatula niedda po cumprendere cali manovra fai po nci nde bogai sa nave.

Comenti iscriet sa Stampa.it, parit meda dificili tirai sa nave atesu dae is iscoglios poita tenit una pariga de stampus a suta. Tando un’ipotesi est cussa de dda sciusciài in su matessi logu. L.M

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...