Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Casteddu creschent sos pòberos

In Casteddu creschent sos pòberos e tra custos sunt semper prus numerosas sas persones laureadas e sas fèminas. Custa sa fotografia fata dae sa Caritas in su raportu “La carità, la via della pace”. Sos datos sunt istados collidos in su territòriu a traessu de sos tzentros de iscurtu.

In s’ùrtimu annu sunt 5.200 sas persones chi ant mutidu sa Caritas pro pedire agiudu – milli in prus respetu a s’ annu coladu – ma sa situatzione de Casteddu faghet parte de unu cuadru generale difìtzile, bidu chi in Sardigna su 16,1% de sa populatzione, in su 2021, fiat in una cunditzione de poberesa relativa. Semus faeddande duncas de 110.000 famìlias e de 260.000 persones. Àteru datu de importu est chi in s’ìsula in prus de 65.000 persones ant pigadu su rèdditu de tzitadinàntzia, pro un’importu mèdiu de 515 èuros. Su territòriu de Casteddu est su primu in sa graduatòria regionale cun 23.551 famìlias chi pigant su rèditu (in totu 47.000 persones). Sa mèdia de su dinari est de 528 èuros.

In su 2022 sas persones chi sufrint de prus sunt sas fèminas cun su 51,3% de su totale, mentras fiant su 47,3% in su 2021. Su servìtziu mensa dae su mese de santugaine 2021 a su mese de cabudanni 2022 at donadu unos 90.000 màndigos, cun una mèdia fitiana de pagu a suta a 250 màndigos a sa die.

In contu de sa natzionalidade, sos italianos sunt sa majoria, su 68,5%. B’at però una crèschida de sos ucràinos passados a su 9,3% (fiant su 0,8% s’annu coladu). Creschent de pagu sos divortziados, colados dae su 6,4% a su 7,7% e creschet mescamente su cumponente feminile.

De lèghere

Atualidade

In su cuntestu de su turismu sustenìbile, in Ogiastra e in Barbàgia in sos ùrtimos annos est istada donada importàntzia meda a sos percursos...

Atualidade

Sa bidda de Ollollai at acollidu sa primu nòmade digitale sua, in s’àmbitu de s’initziativa “Work from Ollolai -Traballa dae Ollolai “. Clarese Partis,...

Cultura

Una collaboratzione pretziosa intre su Comunu, su Comitadu de sa festa e maicantos Assòtzios at inchingiadu in manera ufitziale s’Editzione 2023 de sa Festa...

Atualidade

Sa Garante regionale pro s’infàntzia e sa pitzinnia, Carla Puligheddu, sollìtzitat cun apretu sa publicatzione de unu bandu nou pro sa chirca de unu...