Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In abrile torrat su Belvì Trail: dae sa Barbàgia a su mare de Casteddu e torrada

Lòmpidu a sa de chimbe editziones, cada annu sighit a propònnere a is partetzipantes itineràrios inèditos e zonas de sa Sardigna semper noas. Numerosas sas àreas de su territòriu sardu interessadas, totus seberadas a manera de evitare su prus possìbile is caminos asfaltados Dae sàbadu 23 a lunis 25 de abrile, torrat sa Belvì Trail. S’at pòdere seberare una de is tres diversas distàntzias – 100, 200 o 300 chilòmetros – de percùrrere a bitzicleta (mountain bike o gravel) tra caminos biancos, filetos, àndalas, a traessu de is montes e is sartos de sa Sardigna finas a Casteddu.

Est sa primu bia chi s’eventu isportivu arribat gosi a sud cun sa distàntzia prus lònga de 300 km, lompende finas a sa marina de su Poetu, is salinas e s’istàinu de Molentàrgius cun is suos mangones rosa.
Lòmpidu a sa de chimbe editziones, cada annu sighit a propònnere a is partetzipantes itineràrios inèditos e zonas de sa Sardigna diversas. Non ddoe at unu tempus màssimu pro cumpletare su percursu e ognunu podet interpretare a praghimentu su percursu: cun ispìritu tzicluturìsticu, allogende in albergos e b&b longu su percursu, in tenda suta carchi mata seculare, opuru cun ispìritu isportivu pompiende semper relògiu.

In cadauna de is tres diversas longàrias – 100, 200 o 300 chilòmetros – su percursu no at a èssere marcadu e at a tocare a sighire is inditos gps chi s’organizatzione at a intregare a totus is iscritos in is dies a in antis de sa partèntzia. Podent partetzipare totus is chi intro s’iscadèntzia ant a cunsignare a s’organizatzione sa cuota de partetzipatzione, su tzertificadu mèdicu isportivu e datos personales.

Àtera novidade de ocannu sa rugrada de sa Marmidda, logu acanta dae su 2015 a su 2019 s’est acumprida sa MyLand MTB NON STOP, pedalende subra antigos pontes in pedra, trintzeas e gallerias de sa ferrovia dismìtida. Peri ocannu cada partetzipante at a èssere controlladu gràtzias a su servìtziu SeteTrack chi at marcare sa positzione de cada partetzipante. Si tratat de unu sistema ùtile siat pro sa seguresa de is partetzipantes, siat pro permìtere a chie bolet de sighire s’eventu dae domo colleghende•si a s’apòsita pàgina de internet, mancari apassionende•si e faghende s’ala a su prus lestru o a su prus bonu.

Pro nde ischire de prus: www.belvitrail.com / info@belvitrail.com /Tel. 393.907.20.62


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018