Si sa Sardigna esseret istada impestada peus de sa Lombardia Comente diat èssere istada sa briga tra Solinas e su sìndigu de Milanu a s'imbesse

Su sìndigu de Milanu, Beppe Sala, e su presidente de sa Regione sarda Christian Solinas. Ambos a s'imbesse

Su sìndigu de Milanu s’est avolotadu pro ite in Sardigna su presidente de sa Regione Christian Solinas est chirchende de agatare carchi manera pro tènnere a tesu su virus dae s’ìsula nostra.

Su coronavirus est intradu pagu in Sardigna e dae sete dies non tenimus prus àteras persones impestadas. Solinas no ischit ite fàghere, dae su chi narat si cumprendet chi non tenet un’idea crara a pitzus de tampones, passaportu sanitàriu, esàmines sierològicos o àteros rimèdios. Però s’idea de sarbare sa Sardigna dae su virus est cumprensìbile. De prus puru cunsiderende chi su sistema sanitàriu nostru tenet medas problemas, podet garantire isceti una chentina de postos de terapia intensiva e tenet prus pagu risursas de àteras regiones de su nord.

Duncas sa polèmica tra Beppe Sala e Solinas eris est cumentzada pro ite su primu at naradu chi cando at a andare in fèrias s’at a regordare su cumportamentu de is Regiones chi pedint unu passaportu sanitàriu, o carchi àteru documentu comente bolent fàghere Sardigna e Sitzìlia. Comente nàrrere: in cussas Regiones non ddoe ando e naradu dae unu sìndigu tenet una balore diferente pro ite faeddat a totu is chi bivet in Milanu. Solinas at rispostu regordende chi su matessi sìndigu, cando sa pandemia non fiat galu ispainada, aiat naradu a is milanesos de non si leare pensamentu pro su virus. A pustis però est acontèssidu su peus e oe sa Lombardia sighit a èssere sa Regione prus corfida de Itàlia.

Proamus a fàghere un’arresonada e pensamus a s’imbesse: sa Sardigna in sa situatzione de sa Lombardia e sa Lombardia in cussa de sa Sardigna. Is sardos chi bolent intrare a Milanu, pro nàrrere, diant dèpere presentare un’autotzertificatzione pro assegurare chi non sunt malàidos e una borta chi sunt in intro de sa tzitade no ant a impestare àteras persones. Ite diant a pensare is lombardos in custa eventualidade a pustis chi ant bidu cantos mortos at fatu su coronavirus e cantos familiares issoro si nd’at pigadu? Diant a cunsiderare giusta una forma de seguresa in prus pro tènnere a tesu su virus? Diant a cunsiderare custa una forma de discriminatzione?

Dimandas aici non tenent una risposta simpre. Forsis nche at pensare sa Costitutzione a iscurcurigare su passaportu sanitàriu, ma serbint pro cunsiderare sa mirada de is àteros, comente diant depere fàghere is òmines chi ghiant istitutziones imbetzes de sighire cun custas brigas chi no arribbant a perunu logu.

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*