Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Nathan Never e Lila Casteddu pro sa gherra a s’Hiv

A pustis de 25 annos Nathan Never, protagonista de sa omònima sèrias de albos a giornaleddos de “Sergio Bonelli Editore”, torrat a sustentare Lila Casteddu cun unu fumetu istraordinàriu in ocasione de su 1° de Nadale, die mundiale a sa gherra de s’Aids. Nathan Never torrat a faeddare de Hiv e preventzione in tres tàulas noas inèditas, realizadas pro s’ocasione. Lu faghet cun unu limbàgiu craru e modernu pro divulgare tres messàgios in cale si sugerit s’impreu de su profilàticu, su ricursu a sa proa e, in un’ùrtimu unu messàgiu pro torrare a nàrrere chi sas persones cun Hiv in terapia non podent trasmìtere su virus in sos raportos sessuales no amparados.

Comente est sa situatzione. “Pagos datos epidemiològicos, peruna oferta de sa “Prep” (profilassi pre-esposizione) e nudda subra de su cuntzetu de “U=U” (Undetectable=Untrasmittable)”: sunt custas sas denùntzias de s’assòtziu Lila pro sa die mundiale de gherra a s’Aids chi si tzèlebrat su 1° nadale.

Lila cheret denuntziare su sistema de defensa natzionale subra de s’Hiv/Aids chi istupat cada annu in manera prus ladina. “Sos datos subra de s’andamentu de s’infetzione de Hiv in Itàlia in su 2020, publicados dae s’Istitutu Superiore de Sanidade, sunt, ocannu, partziales. Su matessi Coa, su Tzentru Operativu Aids, l’ammitet prus de una borta in su bulletinu, donende sa responsabilidade a sa crisi Covid. Custu, però, podet èssere beru petzi pro una parte”.

“A sa base de sos diritos nostros – ispiegat Brunella Mocci, Presidente Lila Casteddu – b’at, mescamente, su fatu chi sighit a mancare su nùmeru cumplessivu de proas esecutadas, tantu prus importante in era Covid, bista sa contratzione de su 2020 de medas servìtzios pùblicos de controllu”. Su datu subra de sas noas diàgnosis, resurtat, duncas, partziale meda, mescamente respetu a su 2020. In prus non si reduit su ritardu de notìfica, unu problema chi torrat a propònnere dae su cumintzu de sas rilevadas ma chi ocannu, càusa Covid, diat pòdere àere assùmidu proportziones superioras.

Su pesu prus artu de diàgnosi si sighit a registrare in sa fasca de edade 25-29 annos: 5,5 pessonas ònnia 100mìgia abitantes, prus de su dòpiu de su pesu mèdiu totale chi est pari a 2,2 pro 100.000 residentes. Cunsiderende chi su momentu de s’infetzione pretzedet, a parusu fintzas de calicunu annu, su de sa diàgnosi, est ladina comente siant etotu sos prus giòvanos a pagare, ancora, su prètziu prus artu de custa disinformatzione organizada de Istadu.

Sàbadu 4 de nadale a su merie unu corteu at a giùghere in su Bastione Saint Remy pro ammentare sas vìtimas de s’Aids: sos ativistas ant a isfilare a pees e ant a èssere cròmpidos dae sa rumorosa partetzipatzione de su Vespa Club Casteddu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018