Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Suor Giuseppina Demuru reconnota ‘Giusta tra is Natziones’

S’istòria ispantosa de sa religiosa ogiastrina chi in sa Segunda Gherra Mundiale aiat sarvadu ebreos e partigianos.
Sàbadu coladu, a ora de is 18.30, in sa Biblioteca Comunale “Joyce e Emilio Lussu” de Tortolì, in ocasione de sa Die de sa Memòria, su Sistema bibliotecàriu de su Nord Ogiastra at organizadu s’addòbiu a tìtulu “Una vita dietro sbarre delle Nuove. Suor Giuseppina Demuru”. Su Professore Tonino Loddo at ghiadu sa riflessione subra sa figura de Rosina Demuru (Lanusè 1903 – Torinu 1965), nùmene religiosu de Suor Giuseppina, chi aparteniat a sa cungregatzione “Figlie della Carità” e Superiora de sa setzione feminile de su Càrtzere giuditziàriu “Le Nuove” de Torinu. Durante s’ocupatzione nazista, sa mòngia ogiastrina si fiat distinta pro sa caridade generosa sua, mescamente in is cunfrontos de is detenutos partigianos e ebreos.

Chistionende cun su bibliotecàriu Alessandro Taccori, su Prof. Loddo at sutaliniadu comente, cando chi in Itàlia, prus che totu in Piemonte, Suor Giuseppina siat galu ammentada e onorada, sa figura sua fiat belle disconnota in Sardigna, terra nadale sua, finas a un’interventu in su 2002 in Irbono de s’abogadu lanuseinu Giomaria Demuro in ocasione de sa Die de sa Memòria. Dae tando, Tonino Loddo at printzipiadu una chirca funguda subra sa figura de sa religiosa sarda, agabbada cun sa publicatzione de unu sàgiu essidu in Studi Ogliastrini in su 2017.


In sa Segunda Gherra Mundiale, Suor Giuseppina aiat dimustradu autorevolesa, fortza e atrivimentu, otenende sa liberatzione de prus de 500 presoneris polìticos, disafiende su perìgulu de is punteris nazistas sena ispainamentu de sàmbene.
Su Prof. Loddo at contadu is atziones eròicas de sa mòngia, comente sa rèvoca de unas cantas esecutziones capitales e su sarvamentu de unu criu de noe meses dae is manos de is SS. Sa Superiora, cun trassas e cumpassione, aiat donadu cunfortu a is detenutos polìticos, comunicadu a fura noas a is familiares e consoladu is mamas chi aiant pèrdidu is fìgios. Sa religiosa aiat dedicadu sa vida sua a is cartzerados, illebiende is suferèntzia psicològicas e materiales issoro, faghende pònnere finas is bagnos in is tzellas e àteros servìtzios comente s’Asilu Nidu e s’iscola.


Tres dies a oe est lòmpida sa noa chi totus fiant isetende: Suor Giuseppina est istada onorada dae su Yad Vashem, s’ente israelianu pro s’amentu de s’Olocàustu, cun su tìtulu de “Giusta intre is Natziones”. Su nùmene suo at a èssere postu in su Muru de is Giustos de Gerusalemme, rendende donu a s’apentu istraordinàriu e a s’amore suo sena làcanas. Est su de sete sardos a retzire custu reconnoschimentu importante.


TONINO LODDO (Lanusè 1950), làurea in filosofia in Casteddu, dirigente ispetivu de s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale de sa Sardigna, giornalista publitzista, est istadu sìndigu de Lanusè, cussigeri e assessore regionale, deputadu a su Parlamentu. Est autore de medas libros dedicados a s’Ogiastra.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...